Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése

A tagsági jogviszony létrejötte

4.1. Aki az egyesület tagja kíván lenni, ezt a macse.hu honlapon elérhető jelentkezési lap kitöltése és aláírása után az ott megjelölt e-mail címre beküldésével az elnökségnél kezdeményezheti. Egy jelentkező szervezet nevében eljáró személynek igazolnia kell a képviseleti jogosultságát is.

A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező vállalja az Alapszabályban és az elnökség által elfogadott és az egyesület honlapján közzétett szabályzatokban foglaltak megtartását és a tagdíj fizetését.

A kérelmet az elnök vagy az általa megbízott elnökségi tag terjeszti az elnökség elé.

A tag felvételéről az elnökség dönt. Ha az elnökség a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül nem hoz felvételi kérelmet megtagadó határozatot, úgy a jelentkező kérelmét teljesítettnek kell tekinteni.

4.2. Az elnökség a jelentkezőt kérelme elbírálásának eredményéről a jelentkezésében megadott e-mail címen értesíti. A kérelmet teljesítő döntésről szóló értesítésben tájékoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy amennyiben a tagdíjat harminc napon belül befizeti az egyesület számlájára, a tagsági jogviszonya az elnökségi határozat napjával jön létre. Ha a jelentkező e határidőt elmulasztja, ezt úgy kell tekinteni, hogy jelentkezését visszavonta.” Az elnökség felvételi kérelmet megtagadó határozata ellen a közgyűléshez címzett, de az elnökség részére írásban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A közgyűlés felvételi ügyben hozott határozata ellen ‒ a jogszabályi feltételek fennállása esetén ‒ az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

4.3. A tagsági jogviszony megszűnik:

  • a tag kilépésével;
  • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
  • a tag kizárásával és
  • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

4.3.1. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez (elnökhöz) intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül kilépéssel megszüntetheti. A tagsági jogviszony az írásbeli bejelentés beérkezésének napján szűnik meg.
Az elnökség értesíti a tagot tagsági jogviszonya megszűnéséről.

4.3.2. Az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja azzal a taggal szemben, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a mulasztás jogkövetkezményeire is kiterjedő, az elnökség által, igazolható módon elküldött írásbeli felszólítás ellenére sem pótolja legkésőbb harminc napon belül.
A tagsági jogviszonynak a tagdíj nemfizetése miatt felmondással történt megszüntetése ellen nincs helye jogorvoslatnak. A felmondás elküldésétől kezdődően a tag nem használhatja az egyesület belső levelezőlistáját és a tagsághoz kötött kutatási célú adatbázisokat.

4.3.3. Az egyesület kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezései vagy a közgyűlés határozata ellen súlyosan vagy ismételten vét, valamint azt, aki az egyesület céljával ellentétes, vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít. A kizárást bármelyik egyesületi tag kezdeményezheti, az eljárás alapjául szolgáló ok tudomásszerzésétől számított harminc napon belül, írásban az elnökségnél. A kizárási indítványt az elnökség bírálja el egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással.
Az elnökség a tag kizárására irányuló indítvány beérkezését követő tizenöt napon belül dönt az eljárás megindításáról vagy az indítvány visszautasításáról. A visszautasító döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
Az eljárás alá vont tagot az ügy tárgyalását legalább tizenöt nappal előzően elküldött értesítésben tájékoztatni kell az eljárás megindításáról és annak okáról. A tag az ügy tárgyalásán részt vehet, védekezését írásban vagy szóban előterjesztheti, de az ülésről történő távolmaradása nem akadálya a határozat meghozatalának.

Az eljárás során meghozott határozatot igazolható módon (tértivevényes küldeménnyel vagy írásban, az átvételt igazolható módon) közölni kell a kizárás alá vont taggal.

Az elnökség által meghozott kizárást kimondó határozattal szemben, a közlést követő tizenöt napon belül, írásban a közgyűléshez lehet a fellebbezést benyújtani.

A fellebbezés elbírálását az elnökség a fellebbezés beérkezésétől számított hatvan napon belülre összehívott (rendkívüli) közgyűlés napirendjére tűzi, első érdemi napirendi pontként.

Ha az elnökség a fellebbezés elbírálásáig terjedő időre a tag tagsági jogviszonyát külön határozattal felfüggeszti, e határozat ellen külön jogorvoslatnak nincs helye. Az a tag, akinek tagsági jogviszonyát felfüggesztették, fellebbezésének elbírálásáig nem használhatja az egyesület belső levelezőlistáját és a tagsághoz kötött kutatási célú adatbázisait, továbbá nem vehet részt a közgyűlési szavazásokban, ezért őt a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A kizárt tag tagsági jogviszonya az elnökség általi kizáró határozat meghozatalának napján megszűnik (fellebbezés hiányában), fellebbezés benyújtása esetén pedig – ha a közgyűlés az elnökség határozatát helyben hagyja, – a közgyűlés helybenhagyó határozatának meghozatala napján szűnik meg.

4.3.4. Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála vagy jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester