Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat Heraldika
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Tudástár 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranyai-délszlávok
Angyal Endre A baranyai horvát irodalom múltjából
Baranyai Művelődés 1971 3. sz.
Angyal Endre A baranyai horvát irodalom múltjából
Baranyai Művelődés 1971 3. sz. 113-116.
Angyal Endre Janus Pannonius a horvátoknál
Jelenkor 1972 4. sz. 358-361.
Angyal Endre Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában
Tanulmányok Dél-Dunántúl történetéből. Bp. 1970 Akadémia. 77-109.
Araday Lajos (szerk) Fejezetek a horvátországi magyarok életéből
1994. 149.
Baranyay Tivadar A rácok elterjedése és településformái Baranyában
Pécs, 1941
Baranyay Tivadar Adatok a Baranya megyei rácok történetéhez
Dunántúli Szemle 9. 1942
Barics Ernő A baranyai délszlávok élete a "Národni kalendár" (Népi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében
Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 58-62.
Begovácz Rózsa „Az örök világosság fényeskedjék neki...”
A végtisztesség megadásának alakulása a Dráva menti horvátoknál (Dél-Magyarország)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1996–1997. 149–157., 3 kép.
Begovácz Rózsa A Dráva menti horvátok népviselete
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 165–195., 49 kép.
Begovácz Rózsa Dráva menti horvát húsvéti dalok
(Zenei lejegyzés Matusek László)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 273–300.
Begovácz Rózsa Házasságkötés és szokásköre a Dráva menti horvátoknál
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1983. 223–239.
Boros Gyevi László Imre O.F.M. A Pécsi Egyházmegye horvátjai a 17. század végéig
A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1981
Egyházmegyei Hatóság Pécs, 1981
Csapláros István A magyar délszláv kapcsolatok pécsi kutatói
Sorsunk, 1. 1941.
Cseke László A rácok betelepüléséről
Budapest, 1976
Cseresznyés Iván A bunyevácok és sokácok
Magyar Kisebbség 1941/12.sz.
Czifrusz János A pécsváradi járás délszláv települései
Baranyai Művelődés, 1958 június
Czifrusz János A pécsváradi járás délszláv települései
Baranyai Művelődés 1958. június
Czirfusz János A baranyai sokacok eredete
Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957.
Czirfusz János A pécsváradi járás délszláv települései
Baranyai Művelődés, 1958. Június.
Ferkov Jakab Az Élesdi Állami Délszláv Tanítási Nyelvű Népiskola története
O povijesti Dravne narodne skole s junoslavenskim nastavnim jezikom u Jeludi 123.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 121.o.
Fogarassy László A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921
Baranyai Helytörténetírás 1985-1986
BML Évkönyve Pécs, 1986
Frankovics György Dokumentumok a magyar – jugoszláv katonai helyzetről a Tanácsköztársaság idején
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 291–292.
Frankovics György Sikertelen jugoszláv-magyar közeledési kisérlet a párizsi békekonferenciát megelőzendő egyezmény megkötése céljából 1918 legvégén és 1919 első napjaiban
(Kalafatović ezredes jelentése budapesti küldetéséről.) Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 219–222.
Frankovics György A pécsi horvátok népi és vallásos élete
In: Barátság (kulturális és közéleti folyóirat) 13. évf. 3.sz. 2006
A cikk elérhető a http://epa.oszk.hu/01200/01259/00024/pdf/Bar13.pdf weboldalon is.
Frankovics György Vile-történetek a Dráva menti horvátoktól
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 239–252., 1 térk.
Frankovics György Refomáció és rekatolizáció a törökkori Dráva-melléken
Füzes Miklós Horvátok és magyarok a Dráva mentén
Somogy 1987/1. sz.
Gábriel András Bosnyákok Baranyában
Honismeret 2000/5. sz.
Gorjánác Rádojka Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában 1-3.
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981, 1982, 1983/4
Hodinka Antal Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rácz dúlásról
A Magyar Történelmi Társulat 1932. dec. 4-i pécsi kirándulása alkalmából közrebocsátja Pécs, 1933
Hornyik János A ráczok ellenforradalma 1703-1711.
Századok, 2. 1868.
Kakas István A »vert falu« ház építése
Részlet a kökényi délszláv (bosnyák) népszokások gyűjteményéből
Baranyai Művelődés 1976 1.
Katus László A délszláv-magyar kapcsolatok története
Kódex Nyomda, Pécs, 1998. 12.
Kucerová, Kvetoslava Preh'lad bádania o pohybe srbkého a chorvátskeho obyvatel'stva v XVI.a XVII.storici
Slovanske Studie. Historia, 14. 1973.
Lábadi Károly dr.sc A horvátországi magyarság néprajzi kutatása
http://www.hunsor.se/dosszie/horvmagyarsagneprajzikutatasa.pdf
Lajos Iván A horvát kérdés
Pécs, 1932.
Lévaz Endre Bunyevácok magyar földön
Délvidéki Szemle 1942/5. sz.
Lukac, Dusan Srpski socijaldemokrati i nacionalno pitanje juznoslovenskih naroda u Austro-Ugarskoj do 1918
Godisnjak Drustva Istoricara Bosne i Hercegovine, 19. 1970-71.
Mándoki László Adalékok a baranyai bosnyákok nyelvjárásához. - Szemelvények a pécsi szűrszabók céhkönyvéből
Baranyai Helytörténetírás, 1971.
Mándoki László Baranya délszláv onomasztikája
A Dunántúl településtörténete II/1.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug.24-25.)
Szerk.: Mérey Klára, T.. Pécs, 1977.
Mándoki László Délszláv találós kérdések
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 243–274., 2 kép.
Mándoki László Egy horvát hangya-rejtvény és rokonsága
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1982. 269–272., 2 ábra.
Margalits Ede dr. Horvát történelmi repertórium
Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1900
Matusek László Tekstilni motivi acanskih Bosnjaka
Átai bosnyák textilmotívumok
Temporg Nyomda, kétnyelvű
Pécs, 1991
Meszlényi Antal Az 1704. évi pécsi vérfürdő
Egyházi Lapok, 65. 1942.
Mihaldjith, Stévan La Baranya
Paris - Barcelone - Dublin 1919 Bloud et Gay. 84 (Les serbes de Hongrie. Études hitoriques et économiques.)
Mohl Adolf Horvátok bevándorlása 1533-ban
Budapest, 1915 (Felolvasások a Szent István Társulat tud. és irod. osztályának üléseiből 92.)
Név nélkül Tri stoljeca Belja
Bellye három évszázada
Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti Zavod na Znanstveni Rad Osijek
Eszék (Osijek), 1986
Oberkersch, Valentin Die Deutschen in Syrmien, Slavonien undKroatien bis zm Ende des ersten Weltkrieges
(Kézirat a Kalifornia Egyetem Könyvtárában)
Stuttgart, 1972
Oberkersch, Valentin Die Deutschen in Syrmien, Slavonien, Kroatien und Bosnien
Munich, 1989
Sándor László A baranyai szerb népoktatás fejlődéstörténetének vizsgálata 1770-1848
Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 10. Szerk.: Troszt S.
Eszék, 1988
Sarosácz György A Pécs környéki bosnyák falvak iskolaügyének és közművelődésének kezdetei
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Sarosácz György A Pécs környéki bosnyákok története, gazdasági és társadalmi életük
Tanulmányok a magyarországi horvátokról
Baranya Megye Tanács
Pécs, 1990
Sarosácz György Baranyai délszláv népszokások I.
Karácsonyi és lakodalmi szokások a sokacoknál és bosnyákoknál
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 103–122., 12 kép.
Sarosácz György Baranyai délszláv népszokások. II.
Temetkezési szokások a sokacoknál és bosnyákoknál
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 153–168., 17 kép.
Sarosácz György Baranyai délszláv népszokások. III.
Karácsonyi, lakodalmi és temetkezési szokások a horvátoknál és szerbeknél
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 283–296., 18 kép.
Sarosácz György Bogdánt anyja házasítja (Ballada)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 195–203.
Sarosácz György Délszlávok Baranyában
A Dunántúl településtörténete. II/1.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga. (1976.aug.24-25.) Szerk.:T.Mérey Klára
Pécs, 1977.
Sarosácz György Fejezetek a Pécs környéki bosnyákok (horvátok) szántóföldi és kertgazdálkodásáról
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Sarosácz György Földesúr, robot, jobbágyterhek, jobbágysorsok a Pécs környéki bosnyákoknál
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Sarosácz György Két horvát ballada
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 267–272.
Sarosácz György Magyarországi délszláv nemzetiségei
Népi kultúra - népi társadalom 7.köt.
Akadémiai Kiadó Budapest, 1973
Sarosácz György Pécs környéki bosnyákok (horvátok) állattartása
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Somogyi Árpád Pécsi délszláv ötvösök a XVII-XVIII.században és céhlevelük
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1965
Srsan Sztyepan A horvát bevándorlás és a boszniai ferencesek működése a 18. század elejéig
Baranya 1991/1-2. sz
Szentkirályi István Zavargások a siklósi szerbek kegyképe körül
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítője 1916/3–4. 95–97.
Szita László A monarchia- és háborúellenes katonafelkelések jugoszláv vonatkozásai
Troszt Sándor szerk.: Horvátországi Magyarok Szövetsége Tudományos Évkönyve 7
Eszék, 1985
Szita László Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében
A Dunántúl településtörténete 1. 1686-1768. (máshol a II. kötetet jelölik forrásként)
Baranyai Művelődés 1973/4.sz. (december) Pécs
Farkas Gábor szerk.: Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője (PAB-VEAB) II. Veszprém, (máshol Székesfehérvár) 1976.
Szita László Agrarnosocialisticki pokret u Dravskom kutu 1897-1918
Eszéki Filozófiai Fakultás Évkönyve
Eszék, 1985
Szita László Baranyi sokácok a magyar népművészetben
Dunántúli Napló, 1983.október.1.
Szita László Délszláv népcsoportok betelepülése a XVIII. század első évtizedében Baranya megyében
Dunántúli Napló, 1974. május 30.
Szita László Internacionale veze izmedju Madjarskog radnickog pokreta (Baranja-Pecuh) i Jugoslavenskog radnickog pokreta u prvim godinama poslije prvog svjetskog rata. Osijek, 1981
Eszéki Filozófiai Fakultás Évkönyve 1983
Eszék, 1983
Szita László Nemzetközi kapcsolatok a baranyai-pécsi és a jugoszláviai munkásmozgalomban 1920-1921
Medunarodni odnosi radnickih pokreta 1920-21 godina relaciji Pecuh-Branja is Jugoslavije
Troszt Sándor szerk.: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 5.
Eszék, 1983
Szita László Oslobodnije Slavonije i Osijeka od Turaka 1687
Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje I.
h.n., 1991
Szollár István A bácskai és délbaranyai szerb telepesek
Kisebbségi Körlevél, 3. 1939. 4. sz.
Topic, Marin - Zvonko, Makovic - Ivsak, Lidija Slavonia and Baranya
Library 'Heritage' Nr.4.
Zagreb, 1995
Tordinac, Nikola Hrvatski narodni običaji i pripovijetke iz Pečuha i okolice
(Horvát népszokások, énekek és mesék Pécsről és környékéről)
Pécs, 1986 ill. Pécs-Djakovo 2010
Torjanac, Anica (Torjanácz Anna) Narodna nosuja u Donjim Martincima
(Alsószentmárton népviselete)
Főiskolai szakdolgozat Pécs, 1970
Tóth Ágnes A magyarországi délszlávok helyzete és törekvései 1945-1948
Dokumnetumok.
Tóth István Baranyai délszláv népszokások
Baranyai Művelődés 1976. 1.
Unyi Bernárdin A mohácsi ferencesek története
Gyöngyösi ferences könyvek 8.
Gyöngyös, 1943
Unyi Bernárdin Sokácok - bunyevácok és a bosnyák ferencesek története
Budapest (Vác?), 1947
Urosevics Danilo A magyarországi délszlávok története
Bev.: Arató Endre
Budapest, 1969
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum