Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Szita László A Baranya Megyei Levéltár kulturális tevékenysége a tanácsi irányítás alatt
Baranyai Művelődés, 1973.4. sz.
Szita László A baranyai mezőgazdaság néhány problémája a második világháború idején
Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabbkori történetéből (1941-1950)
Pécs, 1984
Szita László A baranyai munkás- és szegényparaszt mozgalom története a kiegyezéstől az első világháborúig (1867-1914)
Baranyai Levéltári Füzetek 51.
Pécs, 1985
Szita László A baranyai-pécsi munkásmozgalom története az ellenforradalom hatalomra jutása és az ideiglenes stabilizáció idején (1921-1929)
Baranyai Levéltári Füzetek 54.
Pécs, 1985
Szita László A baranyai-pécsi munkásság szakszervezeti mozgalma a szerb megszállás idején 1918-1921
MTA DTI Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 117
Seria Historica 66
Budapest, 1972
Szita László A Drávaszög agrárszocialista mozgalma 1897-1918-ban
Troszt Sándor szerk.: Horvátországi Magyarok Szövetsége Tudományos Évkönyve 3.
Eszék, 1981
Szita László A Drávaszög agrárszocialista mozgalma 1899-1907-ben
Troszt Sándor szerk.: Horvátországi Magyarok Szövetsége Tudományos Évkönyve 4.
Eszék, 1982
Szita László A dualizmus kori iskolaállamosítási törekvések nemzetiségpolitikai vonatkozásai Baranyában (1898, 1906)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Szita László A Dunántúl nemzetiségi összetételének alakulása a XIX. század első felében
Honismeret, 1977. 4. sz.
Szita László A Dunántúl nemzetiségi struktúrájának alakulása a XVIII.század végétől a XIX.század közepéig
Szerk.: Mérey Klára, T.: A Dunántúl településtörténete. II/1.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug.24-25.), Pécs, 1977 De ugyanez máshol:
Farkas Gábor szerk.: A Dunántúl Településtörténete III. PAB-VEAB Értesítő, Székesfehérvár, 1977
Szita László A fasizmus végnapjai Baranyában
Dunántúli Napló, 1974. november 27.
Szita László A gazdasági élet alakulása a szerb megszállás idején
Baranyai Művelődés 1970.1.sz.
Szita László A Habsburg főhercegi és a Schaumburg-Lippe hercegi uradalom szegényparaszt, cseléd és földmunkás tömegeinek agrásszocialista mozgalma 1890-1907
Agrarno-socijalisticki pokreti siromasnih seljaka, zemljoradnika i kubikasa na vlastelinstvima nadvojvode Habsburga i vojvode Schaumburg-Lippe (1890-1907)
Bellye három évszázada
Tri stoljeca Belja
Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti Zavod na Znanstveni Rad Osijek
Eszék (Osijek), 1986
Szita László A két világháború közötti szocialista bányamunkás-mozgalom páratlan értékű forrása a Magyar Országos Levéltárban
Bányaigazgatósági sztrájkstatisztika 1920-1934
Baranyai Művelődés, 1982.2.sz.
Szita László A KMP megalakulása és szervezkedésének kezdetei Baranyában
Dunántúli Napló, 1978.november 24.
Szita László A magyar katonaság törökellenes küzdelmének nyugat-európai sajtóvisszhangja 1688-1698 között
Szili Ferenc szerk.: Somogy Megye Múltjából 23
Kaposvár, 1992
Szita László A munkásművelődés Baranya megyében 1867-1944
Babics András szerk.: Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában
Dél-dunántúli Tudományos Regionális Konferencia
Szekszárd, 1975
Szita László A nemzetiségi kérdés a Délkelet-Dunántúlon a kiegyezés és a századforduló közötti időszakban (1867-1900)
Szerk.: Farkas Gábor: A Dunántúl településtörténete IV. (1867-1900)
PAB-VEAB Évkönyve
Székesfehérvár, 1979
Szita László A nemzetiségi lakosság Baranyában az 1850. évi népszámlálás alapján
Baranyai Művelődés 1979/2. (máshol 1.)sz.
Szita László A nemzetiségi népoktatás néhány vonása a dualizmus kori Délkelet-Dunántúlon
Szita László-Szőts Zoltán szerk.: A Völgység két évszázada. Előadások és tanulmányok az 1990. október 20-21-i bonyhádi történészkonferencián
Bonyhád, 1991
Szita László A nemzetiségi nyelvtanítás a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszak oktatásügyi statisztikájának tükrében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Szita László A parasztság küzdelme és az agrárszocializmus a baranyai háromszögben 1867-1914 között a Habsburg főhercegi nagyuradalomban
Eszék, 1985
Szita László A 'Pécs-baranyai Szakszervezeti Tanács hivatalos lapja'
Előkerült a 'Szakszervezeti Közlöny egyetlen száma (1921)
Dunántúli Napló, 1979.március 18.
Szita László A regionális nemzetiségtörténeti kutatások jelentősége és feladatai a Délkelet-Dunántúlon
Baranyai Művelődés, 1979.4.sz.
Szita László A század legkeményebb, legvéresebb csatája
Dokumentumok a szalánkeméni csata történetéhez (1691.aug. 5-31.)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Szita László A szocialista ifjúmunkás-mozgalom kezdetei Baranyában 1918-1944
Baranyai Művelődés, 1972.1.sz.
Szita László A szocialista ifjúmunkás-mozgalom kezdetei Baranyában
Baranyai Művelődés, 1971.4.sz.
Szita László A szocialista újságírás baranyai emlékei
Munkáslapok 1896-1921
Dunántúli Napló, 1972. december 7.
Szita László A török világ vége Baranyában
Baranya II. 1-2.
Pécs, 1989
Szita László A XVII-XIX. századi levéltári források jelentősége a helynévgyűjtésben
Szerk.: Hajdu Mihály és Rácz Endre: Név és társadalom. A Magyar Névtudományi Konferencia (Veszprém, 1980.szept.22-24.) előadásai
Budapest, 1981
Szita László Adatok a baranyai nemzetiségek kulturális törekvéseihez a 19.század második felében
Baranyai Helytörténetírás 1979
BML Évkönyve Pécs, 1980
Szita László Adatok a felszabadulás utáni megyei közművelődésügy történetéhez
A Baranya Megyei Közművelődési Felügyelő Hivatal működéséről 1946 - 1949 között
Baranyai Művelődés, 1976. 3.sz.
Szita László Adatok a gyáripar új fejlődésének megindulásához Pécsett és Baranya megyében
Baranyai Művelődés, 1971.1.sz.
Szita László Az 1687. évi török elleni hadjárat a haditudósítások tükrében
Szili Ferenc szerk.: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 24
Kaposvár, 1993
Szita László Az 1848. évi Klauzál Gábor-féle iparstatisztikai felvételek eredménye néhány dél-dunántúli városban
A Pécsi Tanárképző Főiskola 1964. évi Tudományos Közleményei
Pécs, 1964
Szita László Az 1850.évi népösszeírás eredményei Baranya megyében és Pécsett
Baranyai Művelődés, 1974. 1.sz.
Szita László Az első baranyai munkásújság a Népbarát és a Volks-Freund
Dunántúli Napló, 1971.december 5.
Szita László Az új Dunántúl
Dunántúli Napló, 1974. december 17.
Szita László Baranya megye nemzetiségi struktúrája a XVIII. század végén, a XIX. század első felében
Baranyai Művelődés 1978/3. sz.
Szita László Baranya népe a Rákóczi-szabadságharc idején
Mérey Klára, T. - Péczely László szerk.: A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei
Pécs, 1974
Szita László Baranya népeinek pusztulása a 18.század elején
Újabb dokumentumok a 'rác' és a dunántúli kuruc csapatok dúlásáról
Baranyai Helytörténetírás, 1974-1975
Szita László Bécsi haditudósítások az 1687.évi hadjáratról (1687.május - november)
Szita László szerk.: Baranyai Történetírás Pécs, 1992/95
1995
Szita László Dél-Dunántúl felszabadulása a török alól
Válogatott haditudósítások az 1687. évi német sajtóból
h.n., 1992
Szita László Dokumentumok az iskolaállamosítás történetéhez Baranyában (1948 május-június)
Baranyai Művelődés, 1988.1.sz.
Szita László Dr. Boros István (1791-1890)
Baranyai Művelődés 1985/1
Pécs, 1985
Szita László Emléklapok régi május elsejékről
Dunántúli Napló, 1968. április 24.
Szita László Épületek hitvallása
Dunántúli Napló, 1972. december 10.
Békés István: BMÁÉV megalakulásának előzményei, története és távlatai (Pécs, 1971) kötet recenziója
Szita László Eredmények és feladataink a dél-dunántúli munkásmozgalom történetének kutatásához
Babics András szerk.: MTA DTI nagykanizsai konferenciája a komplex tájkutatásról
Nagykanizsa, 1974
Szita László Fejezetek a baranyai és pécsi szocialista sajtó történetéből
A felszabadult Baranya 30 éve
Az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán 1974. december 18.-án megtartott Tudományos Emlékülés anyaga.
Pécs, 1975
Szita László Horvát (sokac), magyar, német parasztok agrárszocialista mozgalma Baranyában 1897-1898-ban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981
Szita László Horváth János naplója a gráci emigrációból 1849. május 5 - augusztus 1.
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Szita László Identitäsprobleme der Magyaren in Kroatien
Seewan, Gerhard szerk.: Minderheitenfragen in Südosteuropa
München, 1982
Szita László Könyvkiadás és kutatómunka a levéltárban
Baranyai Művelődés, 1982.3.sz.
Szita László Kutatási problémák az 1686/87. évi török elleni hadjárat történetéből
Perics Péter szerk.: A Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör 1986.október 30-i tudományos ülése
Siklós, 1986
Szita László Különleges idegenforgalom a két háború közötti Pécsett és Baranyában
A 'Wandervogel' mozgalom
Baranyai Művelődés, 1982.3.sz.
Szita László Magyarországi vendégmunkások a hitleri Németországban az 1930-as években
Baranyai Művelődés, 1976. 4.
Szita László Német, délszláv, magyar jobbágyok betelepülése Baranyába 1722-1724 között
Baranyai Művelődés 1979/3. sz.
Szita László Nemzetiségek a szabadságharc kori Baranyában a forradalom kirobbanása és a küföldi intervenció idején
Szerk.: Füzes Miklós: Batthyány Kázmér emlékére
Siklós, 1981
Szita László Nemzetiségi (kissebsségi) kutatások és a hallgatók bekapcsolódása a tudományos munkába a két világháború közötti Erzsébet tudományegyetemen
Baranyai Művelődés, 1981.3.sz.
Szita László Összefoglaló a nemzetiségi szekció munkájáról
Farkas Gábor szerk.: A Dunántúl településtörténete IV. (1867-1900)
PAB-VEAB Évkönyve 1979
Székesfehérvár, 1979
Szita László Ötven éves a kommunista ifjúsági mozgalom
A KMP ifjúsági munkájának kezdete Pécsett és Baranyában
Pécs, 1968
Szita László Ravasz János: A 700 éves Szederkény c. kötet recenziója
Dunántúli Napló 1973. április
Szita László Regionális ipartörténeti problémák
Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete és a Déri Múzeum debreceni tudományos ülésének előadásai
Debrecen, 1970
Szita László Szerbek visszavándorlása Baranya megyébe a szatmári béke utáni években
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Szita László Török világ
Acta Commisionalia Anni 1747
Dunántúli Napló, 1972.november 2.
Szita László Törökellenes felszabadító háború Kelet-Dunántúl térségében
Farkas Gábor szerk.: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 19
A Kelet-Dunántúl török alóli felszabadulásának tricentenáriumára
Székesfehérvár, 1989
Szita László Újabb adatok a Baranya-pécsi szakszervezeti mozgalom történetéhez 1918-1921
MSZMP Baranya Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, 1979
Pécs, 1979
Szita László Újabb adatok az 1687. évi török elleni hadjárat történetéhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Szita László Válogatott levéltári források a Baranyai Háromszög parasztságának és munkásságának életéről és mozgalmáról 1868-1918
Eszék, 1985
Szita László (közreműködő) Historische Bücherkunde Südosteuropa
Mittelalter
Oldenburg, 1980
Szita László - Fancsovics György A kommunista mozgalom kezdetei Baranyában
Dunántúli Napló, 1968. november 24.
Szita László - Vonyó József Történeti tanulmányok Dél-Pannóniából I.
A dél-dunántúli történészek I. regionális konferenciájának (Pécs, 1987. május 9-10.) válogatott előadásai
Pécs, 1988
Szita László és mtsai A baranyai németek és délszlávok története 1688-1948 között
Magyarlaki Józsefné szerk.: Nemzetiségeink. A baranyai horvátszerb és német nemzetiség múltja, jelene, kultúrája.
Pécs, 1978
Szita László szerk. A baranya-pécsi munkásmozgalom története I.-II.
Pécs, 1985
Szita László szerk. Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1686-1688
Pécs, 1989
Szita László szerk. Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből
Pécs, 1993
Szita László szerk. és mtsai A baranyai-pécsi munkásmozgalom története
I. kötet 1867-1921, II. kötet 1921-1944
Pécs, 1985
Szita László, ifj. A juhtenyésztés a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszakban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Szőcs József Baranya megyei aknázómoly adatok
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 57–62.
Szőnyi Ottó Régiségleletek
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 67–69.
Szőnyi Ottó Török kutmedencék Baranyában
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/1. 30–33.
Szőnyi Ottó Történelmi emlékek a Mecseken
Mecsek Egyesület Évkönvye Pécs, 1913
Szüts Emil A baranyai-pécsi munkásmozgalom a gatdasági világválságtól a felszabadulásig (1924-1944)
Baranyai Levéltári Füzetek
Pécs, 1985
Szüts Emil Adatok a baranyai parasztság helyzetéhez a megyei közgyűlési jegyzőkönyvek alapján (1840-1847)
Baranyai Helytörténetírás 1972
BML Évkönyve Pécs, 1973
Szüts Emil Adatok a megszállt Baranya - Pécs közigazgatásának helyzetéhez és a visszacsatolás katonai és politikai előkészítéséről (1918-1920)
Baranyai Helytörténetírás 1982
BML Évkönyve Pécs, 1983
Szüts Emil Az elmerült sziget
A Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság
Pécs, 1991
Szüts Emil Baranya megye 1848-1849-ben
Baranyai Helytörténetírás 1973
BML Évkönyve Pécs, 1974
Szüts Emil Baranyai-pécsi autonómiai tervek 1918-1921
Baranyai Helytörténetírás 1985-86
BML Évkönyve Pécs, 1986
Szüts Emil Pécs és Baranya a szerb megszállás alatt (1918-1921)
Siklós az első világháború éveiben és a szerb megszállás alatt
Siklós, 1989
Szüts Emil Politikai küzdelmek a megszállt Pécsett és Baranyában
Baranyai Helytörténetírás 1983-84
BML Évkönyve Pécs, 1984
T. Mérei Klára A Duna és dél-dunántúli mellékvizei 1810-1812-ben
Egy hadmérnök leírása alapján
Agrártörténeti Szemle 1-4
Budapest, 1996
T. Mérei Klára A vallás és az oktatás helyzete a Dunántúlon 1810-1812 között egy katonai jelentés alapján
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Regnum, 1-2
1998
T. Mérei Klára Adatok a déldunántúli uradalmak gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a századforduló idején
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 10.
MTA, Dunántúli Tudományos Intézet
Pécs, 1957
T. Mérei Klára Baranya megye gyáriparának helyzete a második világháború idején, és az azt követő években
Baranyai Helytörténetírás 1985/6
BML Évkönyve Pécs, 1986
T. Mérei Klára Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. század elején
Tanulmányok és források Baranya megye történetéből VI
Pécs, 2000
T. Mérei Klára Dél-Baranya ipara és kereskedelme a 19. század második felétől az első világháborúig
Baranyai Helytörténetírás 1989
BML Évkönyve Pécs, 1990
T. Mérei Klára Jobbágytelepülések a XVIII.sz. végén
Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből
Budapest, 1970
T. Mérei Klára Miért vállaltak munkát a Trencsén megyei szlovák munkások Dél-Dunántúlon a századforduló elején?
MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1967-1968
T. Mérei Klára Zselici falvak az uradalmak árnyékában
Zselici dolgozatok III. Pécs 1976
T. Mérei Klára szerk. A Dunántúl településtörténete. 1. 1686-1768.
A székesfehérvári településtörténeti konferencia anyaga (1975. május 26-27.)
NEVIKI soksz. (MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítő II.)
Veszprém,1976
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum