Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Nyigri Imre A visszatért Délvidék nemzetiségi képe
Statisztikai tanulmány
In: Csuka Zoltán szerk.: A visszatért Délvidék
Budapest, Halász Irodalmi és Könyvkiadóvállalat 1941
Ódor Imre A magyar nemesi felkelés a kései feudalizmus korában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Ódor Imre A 'politikai elit' a 18. századi Baranyában
Baranya 1996-1997
Pécs, 1997
Ódor Imre Az első népképviseleti országgyűlés baranyai követei
Baranya (Emlékszám 1848-1849)
BML Pécs, 1999
Ódor Imre Baranya megye és a napóleoni háborúk kori nemesi felkelések
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Ódor Imre Baranya megye évszázadai 1000-1918
Baranya. Történeti Közlemények 1996-1997
BML Pécs, 1997
Ódor Imre Baranya megye jelképei
Pécs, 1991
Ódor Imre Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Ódor Imre Baranya vármegye címerének évszázadai
A címeradományozás 300. évfordulója
Comitatus 1995/1. sz.
Ódor Imre Kurialista nemesek a 18. századi Baranyában
A Dunántúl szolgálatában Szerk.: Horváth Gyula (Előadások Rúzsás Lajos emlékének)
MTA Pécs, 1995
Ódor Imre Kúrialisták a hódoltság utáni Baranyában
A Dunántúl településtörténete 1990/7. kötet Szerk.: Somfai Balázs
MTA Veszprém-Pécs, 1990
Ódor Imre Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990-1991
BML Évkönyve Pécs, 1991
Ódor Imre Nemzeti társadalom és inszurrekció a török hódoltság utáni Baranyában
(1992-ben még kézirat)
Ódor Imre Vitay et sanguinem Baranyában (1741)
Baranya 1991/1-2.sz.
Ódor Imre szerk. Baranya
Történelmi és honismereti folyóirat 1988-tól
Oppe Sándor Mecsek útikalauz
1959
Orovicza Józsefné A termelőszövetkezetek története
Pécs-Baranya 100 éve
MTESZ Pécs, 1996
Ortmann-né Ajkai Adrienne – Dénes Andrea A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 27–39., 4 t.
Ortvay Tivadar A pécsi egyházmegye alapítása és első határai
Történettopográfiai tanulmány
Budapest, 1890, MTA (Ért. Tört.tud. Köréből 14.köt.8.)
Őry-Oberding József A bukovinai székelyek letelepítése a Dunántúlon
Agrártörténeti Szemle, 9. 1967 1-2. szám
Paksa Katalin szerk. Régi baranyai népdalok
Old Hngarian folk-songs from Baranya county
Pannonton Pécs, 2000
Pálffy Ilona Baranya megye 100 holdnál nagyobb birtokai és földbirtokosai a XVIII.sz.-tól napjainkig
Magyar Statisztikai Szemle 1933/12
Pálfy Ilona A kamarai igazgatás bevezetése a töröktől visszafoglalt területeken
Domanovszky-Emlékkönyv
Budapest, 1937
Pálfy Ilona Baranyamegye 100 holdnál nagyobb birtokai és birtokosai a XIII.századtól napjainkig
Magyar Statisztikai Szemle, 11. 1933
Pálinkás György Közmûvelôdési könyvtár és közösség
Vizsgálatok a Baranyában élô német és délszláv nemzetiségi lakosság körében
Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz.
Papanek Georg szerk. Geographica descriptio comitatus Baranyensis Inferiori Hungariae Transdanubianae ingremiati nec non epitome vicissitudinum,
et rerum memorabilium comitatus Baranyensis et liberae regiaeque urbis Quinque-Ecclesiensis
Quinque-Ecclesiis, typis Joannis Josephi Engel typograph. priv., 1783
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06011103/index.html
Papp Jenő A Dél-Dunántúl gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) I–VI.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 67–70., 1983. 51–58., 1985–1986. 33–36., 1990. 71–76., 1991. 49–58., 1998. 57–63.
Papp László Három és fél év a baranyai múzeumok életéből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 205–217.
Pásztor Mihály Buda és Pest a török után
Budapest, 1936
Pataky András Baranya titkokat rejtegető földrajzi nevei
Újvidék, JMMT, 1992
Pataky András Kolostorok a Drávaszögben
Horvátországi magyarság II.évf. 6.sz.
1995.VI.
Patton Gábor Márévára a Mecsekben
Várak, kastélyok, templomok
2007/2 (III.évf. 2007.április)
Pauler Gyula A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt
Budapest, 1899 (2. kiadás)
Pécsi M. (szerk.) Magyarország tájföldrajza
A Dunántúli-dombság. Dél-Dunántúl IV. kötet
Akadémiai Kiadó Budapest, 1981
Penavin Olga A BMFN [Baranya megye földrajzi nevei] szlavisztikai értékeiről
In: Baranyai Művelődés 1989/3
Penavin Olga Mutatvány a baranyai-drávaszögi nyelvatlaszból
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 135–151., 14 térképlap.
Perics Péter Kimutatás a siklósi járás községeinek felszabadulási adatairól
Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör emlékülése Siklóson 1985.III.15. Szerk.: Füzes Miklós Siklós, 1985
Pesthy Frigyes Magyarország helységnévtára 1864-1866
Budapest, 1890
Pesti János A baranyai nyelvjárásokról
Baranya CD-Rom, Szerk.: Dombiné Borsos Margit
Pécs, 1993
Pesti János szerk. Az ördögszántotta hegy
Baranyai mondák, hiedelmek és történetek
Pesti János szerk. Baranya megye földrajzi nevei I-II.
Pécs, 1982
Pesti János-Temesi Mihály szerk. Névtudományi tanácskozások Pécsett
A Pécsi Tanárképző Főiskola közleményei
Pécs, 1974
Péter Károly 1956 Baranyában
Pécs, 1997
Petrovich Ede Baranya megye népoktatása a reformkorban (1810-1848)
Baranyai Helytörténetírás, 1974-1975
Petrovich Ede Baranya megye XVIII. századi népoktatása az Egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében
Baranyai Helytörténetírás 1971
BML Évkönyve Pécs, 1972
Pilkhoffer Mónika A Hamerli család
Baranyai történeti arcképcsarnok
CD-ROM
Pór Edit - Török Gyöngyvér A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig
Vidéki egyletek és körök I./1-3.
Művelődéskutató Intézet
Budapest, 1988
Posta Béla Baranya őskora a magyarok bejöveteléig
Baranya múltja és jelenje II. kötet 1.-old. Szerk.: Várady
1897
Pusztai R. Baranya vármegye őskori telep és temető helyei
Kézirat, 1956
Rácz István – Varga Zoltán Adatok a Mecsek és a Villányi-hegység Orthoptera faunájának ismeretéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. 29–35., 3 ábra, 3 t.
Radnóti Aladár Sopianaeból kiinduló római utak
Pécs Szab. kir. város Majorossy Imre Múzeum Értesítő 1939–1940. 27–39.
Radnóti Ilona Adatok a 18. századi Baranya megyei zsidóság foglalkozásáról és jövedelméről
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995. 69–87., 16 t.
Pécs, 1995
Radnóti Ilona Adatok a Baranya megyei zsidóságról a 18. századi összeírások alapján
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 135–142., 5 t.
Radnóti Ilona Temetkezési szokások a pécsi-baranyai zsidóság körében a dualizmus korában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 181–192., 14 ábra.
Rajczi Péter A drávaszögi uradalmak kialakulása és működése
A Vár- és Múzeumbarát Egyesület tudományos emlékülései 1992-1993-ban
Siklós, 1994
Rajczi Péter Baranya nevelésügye a felszabadulástól 1948-ig
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Rajczi Péter Újsághír magyarországról egy XVI. századbeli nyomtatványban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Rédei Károly Baranyai Ormányság
Regölyi Zsolt Adalékok a nemzetiségek helyzetéhez Baranyában a II. József kori abszolutizmus idején
A Dunántúl településtörténete II/1. köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug. 24-25.) Szerk.: Mérey Klára, T.
Pécs, 1977
Réső Ensel Sándor Baranyamegyei helynevek
Sürgöny 1865. 39.sz.
Reuter Camillo Gyűjtés Baranya középkori településtörténetének adattárához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 133–154., 2 kép, A–F. tasakolt térk.
Reuter Camillo Malomséd
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 143–145.
Reuter Camillo A Baranya megyére és Pécs városára vonatkozó Árpád-kori oklevelek jegyzéke
Baranyai Helytörténetírás, 1969
Reuter Camillo A Mecsek és a turistaság
Mecsek Egyesület Évkönyve 1930
Pécs, 1931
Reuter Camillo A török hódoltság emléke a baranyai helynevekben
Budapest, 1966
Klny. MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1966.
Reuter Camillo Baranyai faluk nevéről
Művelődési Tájékoztató, 1967 április. Ilocska, Márok, Mánfa, Hetvehely, Budmér, Virágos, Villány, Gerényes, Gyömölcsény, Izsép, Bakonya, Jágónak, Bükkösd, Aranyosgadány
Reuter Camillo Baranyai faluk nevéről
Művelődési Tájékoztató, 1967.május. Kökönyös (Komló), Borjád, Liptód, Majs, Felsőegerszeg, Magyaregregy, Mágocs, Kisbeszterce, Köblény, Magyarhertelend, Magyarszék, Mecsekjánosi, Dunaszekcső, Szőkéd, Szőke, Ibafa, Ipacsfa, Szebény.
Reuter Camillo Baranyai Szt. Margit Skótország királynője
Pécsi Napló, 1933 1. sz.
Reuter Camillo Földrajzinév-gyűjtések a Baranyában végzendő régészeti és településtörténeti kutatások szolgálatában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 225–239.
Reuter Camillo, ifj. Baranya megyei helynévgyűjtésem
Budapest, 1960, Klny.: Nyelvtudományi vizsgálatok
Révai Sándor Az Ormánság népének és nevének eredete
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 49–55.
Révai Sándor f. Az Ormánság határai
(bibliográfiai válogatás az Ormánsághoz)
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/1. 38. , /1. 40.
Révai Sándor ism. Rédei Károly: Baranyai Ormányság és Lukácsy Imre: Ormányság népe
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/1. 32–34.
Révay István A magyar kisebbségek 1968 után Jugoszláviában
Katolikus Szemle 1973. 1. sz.
Rockenbauer Pál rend. … és még egy millió lépés Magyarországon IV
A Mecsekben
Ismeretterjesztő dokumentumfilm
A legendás "Másfélmillió lépés magyarországon" című film (mely az országos Kék túra vonalán gyalogolva mutatja be a helyi értékeket, és amelyet 3 DVD-n 2006-ban kiadtak ) befejező folytatása 5 DVD-re írva "Az őrségtől a Mecsekig". A negyedik DVD kalauzol végig a Kék túra Baranya megyére eső részén.
Roisz Erzsébet szerk. Tánclépésben a Dráva mentén Lakócsáig
Dráva menti horvát táncok tanítása és visszatanítása Dráva menti horvát falvakban
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Pécs, 2006
Róna Jenő A Mecsek újabb földtani fölvétele
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/2. 83–84.
Róna Jenő Fakókeselyü (Gyps fulvus) Baranyában
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/3. 128.
Róna Jenő Szibériai havasi szajkó (Nucifraga caryocatactes) Baranyában
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/1–2. 82.
Rónai Béla Az interetnikus kapcsolatok türöződése a bukovinai székelyek személyneveiben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995. 159–164.
Rónai Béla Zsidók a magyarországi földrajzi nevekben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 259–262.
Rónaky Kálmán Husvéti hímes tojások
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/3. 120–122., 1 ábra.
Rónaky Kálmán Idősb Lendvay Márton vendégszereplése Pécsett 1839-ben
Egy darab emlék a pécsi színészet múltjából
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/2–3. 68–73.
Rónaky Kálmán Megbízó levél Baranya vármegye tisztújítására 1848-ban
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/1. 26–29.
Rozs András A munkás önigazgatás magyar kísérlete
Munkástanácsok Pécsett és Baranya megyében az 1956-os forradalom idején
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Rozs András Az 1956-os forradalom egyetmi diákmozgalmai Pécsett és Baranya megyében
Kézirat
Pécs, 2002
Rupp Jakab Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetek, püspökségek szerint rendezve I.-III.
I. kötet Pécsi Egyházmegye
Budapest, 1870
Rúzsás Lajos A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711-1848
Budapest, 1964
Rúzsás Lajos A Dunántúli védelmi vonal és a paraszt - polgári fejlődés a XVI-XVII.században
Budapest, 1958 Klny. MTA, Dunántúli Tudományos Intézet.Értekezések.1967-1968.
Rúzsás Lajos A kapitalista iparfejődés útja a Délkelet-Dunántúlon. 1848-1900.
Pécs, 1957
Rúzsás Lajos A pannon térség városainak és mezővárosainak fejlődése és jelentősége a XVI-XIX.században
Vasi Szemle, 27. 1973.
Rúzsás Lajos A piac és a magyarországi városfejlődés
A MTI és a Debreceni Déri Múzeum együttes Tájkutatási tudományos Ülésének előadásai 1970. júl. 18.
Debrecen, 1972. (Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 17.)
Rúzsás Lajos A városi fejlődés a XVIII-XIX. századi Dél-Magyarországon. A városi fejlődés gazdasági alapja
Budapest, 1966. (Klny. MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1964-1965.)
Rúzsás Lajos Az észak-mecseki bányavidék mezőgazdaságának alakulása
MTA Dunántúli Tudományos Intézet: Értekezések 1970.
Rúzsás Lajos Dunántúli mezővárosfejlődés a kései feudalizmus korában
Somogy megye múltjából, 5. 1974.
Rúzsás Lajos Városi fejlődés a Dunántúlon a XVIII-XIX.században
Budapest, 1963 I. rész (Klny. MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1961-1962.)
Budapest, 1964 II. rész (Klny. MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1963.)
Rúzsás Lajos Városi fejlődés a Dunántúlon a XVI-XVII.században
Budapest, 1966
Szigetvári emlékkönyv Szigetvár 1566. évi ostromáról. Szigetvár, 1966
Klny.: MTA, Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1966.
Sáfrány József rendező A sebes futású folyó
magyar ismeretterjesztő film a megye déli határfolyólyáról, a Dráváról 55 percben
A Dráva folyó természeti képe, medrei, szigetei, partvidéke, ennek növény- és állatvilága, az ezeket veszélyeztető tényezők a forrástól a torkolatig.
Sáfrány József rendező Az élő vizek partja - A Duna-Dráva Nemzeti Park
magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 25 percben
Magyarország legszebb tájai, természeti csodái tárulnak fel, a Hortobágy szikesétől a Bükk erdein és az Őrség falvain át a Balaton-felvidékig. Olyan helyekre látogatunk, ahol csak a madár jár: nemzeti parkjaink mélyére, az érintetlen természet eldugott rezervátumaiba. Gemenc neve nem ismeretlen a magyar tájakat és természeti szépségeket kedvelő országjárók körében. 1996 óta Gemenc a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik tájegysége. Aki viszont a Dráva mentére vagy a Barcsi borókásra is kíváncsi, a következő filmből megláthatja, hogy azok a tájak sem kevésbé színes és értékes természeti világot őriznek.
Sáfrány Zsuzsanna Baranyai tükrösök
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 197–228., 10 kép, 20 t.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum