Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Kopasz Gábor Vármegyei telepítések a két világháború között
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Kopasz Gábor  A répacukorgyártás kezdete a Dél-Dunántúlon (1837-1867)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Kopasz Gábor A baranyai földreform 1945-ben
Baranyai Művelődés, 1975. 1.
Kopasz Gábor A baranyai kisipar és a kézműiparosok helyzete a szerb megszállás alatt (1919-1921)
Történeti Tanulmányok Dél-Pannóniából I. kötet
Pécs, 1988
Kopasz Gábor A baranyai nemzetőrség és ennek szerepe 1848-49-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Kopasz Gábor A baranyai volt közalapítványi uradalmak, mint iskolai célbirtokok
Művelődési Tájékoztató, 1963 június
Kopasz Gábor A gazdasági válság és az Alsó-Dunántúli Mezőgazdasági Kamara 1929-1933
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Kopasz Gábor A gyermekvédelem és Baranya megye
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Kopasz Gábor A Horthy-rendszer telepítéspolitikájának érvényesülése a Dél-Dunántúlon
MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések 1961-1962.
Kopasz Gábor A városi rendőrség államosítása és a törvényhatósági jogú városok elsőfokú közigazgatági hatósága
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1972
Kopasz Gábor A zselicszentjakabi uradalomról és a Zselic nevéről
Zselici dolgozatok 1973
Kopasz Gábor Adatok a baranyai volksbundista szervezkedés történetéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 275–290.
Kopasz Gábor Az 1929-1933. évi világgazdasági válság hatása Dél-Dunántúlon
?
Kopasz Gábor Az 1929-1933.évi világgazdasági válság a Dél-Dunántúlon
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1974/5
Kopasz Gábor Az 1945.évi földbirtokreform végrehajtása Pécsett és Baranya megyében
Pécs 1961 (Klny.: Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez) (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 34. Ser. hist. 16.)
Kopasz Gábor Baranya megye első összeírása a török hódoltság után.
Beschreibung der zu Fünfkirchen gehörigen Dorfschaften, 1965
Művelődési Tájákoztató
1965 január
Kopasz Gábor Baranya megye háromnegyed-évszázados monográfiája
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1971
Kopasz Gábor Baranyai falvak az 1542. évi adóösszeírásban
Művelődési Tájékoztató, 1964. Június
Kopcsányi Károly Főiskolák
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Körmendi Sándor Újabb adatok a Baláta-tó zooplankton faunájának ismeretéhez
New data to the knowledge of the zooplankton fauna of Baláta (Southwest Hungary) 11.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 5.o.
Koroknai Ákos Az 1896.évi választások Délkelet-Dunántúlon I.-II.
Az első rész: Módszertani kísérlet a választási statisztikák és a választói névjegyzékek elemzéséhez
A második rész: A dualizmus kori parlamenti választások a Délkelet-Dunántúlon címmel jelent meg
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983-1984, illetve 1985-86
Kőszegi Ferenc A Dunántúl története a későbronzkorban
Budapest, 1988
Koszta László A pécsi székeskáptalan Árpád-kori hiteles helyi tevékenysgének kiadatlan oklevelei
Baranyai Helytörténetírás 1989
BML Évkönyve Pécs, 1990
Kovács István Baranya közgazdasága
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Kovács Katalin Vonal alatt
Metszetek Baranya megye törpefalvairól
Tér-Idő-Társadalom
Pécs, 1990
Kovács Sándor A drávai hajósok élete a XIX. században
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 211–221., 1 ábra.
Kovacsics József Baranya megyei népességtörténeti lexikon
Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Budapest, 2003
Kovacsics József Községszervezetünk problémái Baranya megyében
Pécs, 1960
Kovacsics József szerk. Die Deutschen in Ungarn. Die demographische lage der im Komitat Lebende Natinatitaten. (Nemzetiségek sajátosságai Baranya megyében.)
Budapest, 1993
Kovacsics József szerk. Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának a statisztikája
Budapest, 1994
Kovacsics József szerk. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 18. Baranya megye
Központi Statisztikai Hivatal Budapest, 2001
Kővágó László Nemzetiségeink jelene
Nemzetiségi füzetek 1.
ELTE Bölcsészettudományi Kar Kelet-Európai és Nemzetiségi Kutatócsoportja
Budapest, 1976
Kovalovszky Márta, K. A magyar szobrászat új útjai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 301–310., I–VIII. t.
Kralovánszky, A. The Paleosociographical Reconstruction of the Eleventh Century Population of Kérpuszta
Methodological Study
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 75–116., 19 kép.
Kristó Gyula A tizenegyedik század története
Budapest, 1999
Kristó Gyula A vármegyék kialakulása Magyarországon
Nemzet és emlékezet
Budapest, 1988
Krisztián Béla-Tímár György Adatok a magyar-szlovák művészettörténeti kapcsolatokhoz (Papanek György)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Kubinyi András A Dél-Dunántúli parasztok városba költözése a középkor végén
Somogy Megye Múltjából 3. Szerk.: Kanyar J.
Kaposvár, 1972
Kubinyi András A magyar királyság népessége a 15. század végén
Történei Szemle 1996/2-3. sz.
Kubinyi András Opponensi vélemény G. Sándor Mária: Reneszánsz Baranyában c. kandidátusi értekezéséről
Művészettörténeti Értesítő 30.
Pécs, 1981
Kulcsár József Hegyhát
Baranya múltja és jelenje I. kötet szerk.: Várady Ferenc
Pécs, 1896
Lábadi Károly Luca-kultusz a Drávaszögben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 213–217., 1 térk.
Lábadi Károly Törökök a drávaszögi népi emlékezetben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1993. 185–191.
Lábadi Károly szerk. Drávaszögi rovátkák
Budapest 1993. 16-18.
Lábadi Károy Drávaszög ÁBÉCÉ
(Az 1996-os kézirat munkacíme: Dráva-szögi ábécé)
Néprajzi és folklór tájlexikon
Eszék-Budapest 1996. 254.
Lábadi Károy Istennek hajlékai a Drávaszögben
Ráday Gyűjtemény
Budapest 1994. 18.
Lábadi Károy Oskolák a régi Drávaszögben
Baranya Megyei Könyvtár, Pannónia Könyvek
Pécs 1993. 95-96.
Laczkó Mihály A magyarországon megtelepedett csángók
Honismeret 1997/2. sz.
Laki János A népiskolák fejlődése, ill. stagnálása a két világháború közötti Baranyában
Baranyai Helytörténetírás 1982
BML Évkönyve Pécs, 1983
Laki János A pécsváradi járás iskoláinak helyzete 1874-ben Salamon József kir. másodtanfelügyelő jelentése alapján (Forrásközlemény)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1979
Lantos József Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban
Baranyai Művelődés 1973/4. sz.
Pécs, 1973
Lantos József Nemzetiségi nyelvoktatás a mohácsi járásban
Baranyai Művelődés 1970. december
Pécs, 1970
Lantos Miklós Ormánság
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány
Pannonia Könyvek
2005
László Lajos Halálpolka
Történetek a 'malenkij robotról' baranyakisfaludi, baranyabáni és más baranyai községek lakóitól
Babits Kiadó Szekszárd, 1990
Lehmann Antal A Zselis jellegzetes településtípusai
Baranyai Művelődés, 1970 május
Lehmann Antal Földrajzi tanulmányok a Mecseken és környékén
Janus Pannónius Tudományegyetem TTK
Pécs, 1995
Lehmann Antal Növényzet
Magyarország tájföldrajza Szerk.: Pécsi M.
A Dunántúli-dombság. Dél-Dunántúl IV. kötet
Akadémiai Kiadó Budapest, 1981
Lehmann Antal-Margittai L. Talajföldrajz
Baranya megye természeti földrajza Szerk.: Lovász Gy.
Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1977
Lőrincze Lajos A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz
Néptudományi Intézet Budapest, 1949
Klny.: Ethnogr. Népélet, 59. 1948
Lovas Márton Előzetes coleopterológiai adatok egy mecseki bükkösből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 35–37.
Lovas Márton Talaj-coleopterologiai vizsgálatok a tubesi gyertyános-tölgyesben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 25–28.
Lovász Gy.( szerk.) Baranya megye természeti földrajza
Baranya Megyei Levéltár Pécs, 1977
Lovász Gy.( szerk.) Geomorfológiai tanulmányok a Dráva-völgyben
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 47
Budapest, 1964
Lovász Gy.-Wein Gy. Délkelet-Dunántúl geológiája és felszínfejlődése
BML Pécs, 1974
Lukácsy Imre Ormányság népe
Majer József Adatok Pécs, Éger-völgy Tabanidae (Diptera) faunájához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. 49–52., 1 t.
Majer József Az Éger-völgy (Mecsek hegység) Solvidae, Startiomyidae és Scenopinidae faunája (Diptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 63–66.
Majer József Pécs, Éger-völgy Tabaninae faunája
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1982. 51–56., 1 ábra.
Mák Ferenc Magyarok Horvátországban
In: A magyar nemzeti kisebbségek Kelet-Közép-Európában
html formában: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=M970321.HTM
Maksay Ferenc-Buzási János Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén
Budapest, 1990
Mályusz Elemér A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt
Magyar renaissence
Budapest, é.n.
Mándoki László A sarlótartó
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 187–193., 5 kép.
Mándoki László A találós kérdések Vikár Béla és Berze Nagy János munkásságában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 281–286.
Mándoki László Adalékok a baranyai bosnyák nyelvjáráshoz - Szemelvények a pécsi szűrszabók céhkönyvéből
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1971
Mándoki László Az aradi vértanúk nótájának kérdéseihez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 207–230., 15 kép.
Mándoki László Baranyai székek
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 341–361., 33 kép.
Mándoki László Busómaszkok
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 159–180., 20 kép, I–IX. t.
Mándoki László Déldunántúli lábbeliábrázolások a XIX. század elejéről
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 251–258., 12 kép.
Mándoki László Ha eljön, nem jön el...
Adatok egy rejtvénycsoport eredetéhez és elterjedéséhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1987. 131–138., 1 térk.
Mándoki László Honfoglalás előtti hitvilágunk emléke egy szólásban
„Sokan vannak odakinn"
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 75–79.
Mándoki László Levéltári adat az aradi vértanúk nótájához
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Mándoki László Moldvai magyar találós kérdések
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 207–211.
Mándoki László Néprajzi kiállításaink
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 295–304., 25 kép.
Mándoki László Néprajzi múzeológiánk és a központi nyilvántartás
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 365–373., 4 kép.
Mándoki László Ormánság népéletéből
A Kiss Géza Ormánsági Múzeum vezetője
Sellye, 1978
Mándoki László Pásztor „faragóiskola”
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 259–276., 30 kép, 2 térk.
Mándoki László Régi fényképek múzeológiai feldolgozásáról
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 341–344.
Mándoki László Szalmásút
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 287–307., 4 térk.
Mándoki László Szóbeli rejtvényeink gyűjtés- és kutatástörténete
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 301–326.
Mándoki László Találós kérdések Baranyából
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 319–354., 2 ábra, 3 kép.
Mándoki László Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 155–168., 10 kép, VI t.
Mándoki László  Az aradi vértanúk nótájának kérdéseihez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 207–230., 15 kép.
Mándoki, László 103 Turkish Riddles from šumen (Bulgaria)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 309–320.
Maráz Borbála A szkítakori őslakosság La Tène-kori továbbélése Kelet-Magyarországon
(Régészeti adatok a Kárpát-medencei kelta – szkíta kapcsolatok kérdéséhez)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 97–119., 6 kép, VII t.
Maráz Borbála Későbronzkori magaslati település Pécs-Jakabhegyen
(Előzetes közlemény az 1976–83. évi ásatásokról)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1985–1986. 39–64., 5 kép, XVII t.
Maráz Borbála La Tène-kori leletek Jugoszláviából és Romániából magyarországi múzeumokban
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1982. 107–116., 1 térk., V t.
Maráz, Borbála Chronologische Probleme der Spätlatènezeit in der Südtiefebene (Südost-Ungarn)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 107–128., 5 kép, 2 térk., IV t.
Maráz, Borbála Zur Frühhallstattzeit in Süd-Pannonien
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 145–164., 6 kép, VIII t.
Márfi Attila A baranyai szerbek földművelő szövetkezeteinek történetéhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Márfi Attila A Dráva-menti falvak háborús kárai 1945 tavaszán
Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör tudományos emlékülése 1985.III.15.-én Szerk.: Perics P. Siklós, 1985
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum