Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
T. Mérei Klára szerk. A Dunántúl településtörténete. II/1-2. köt. 1767-1848.
A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976. aug. 24-25.)
(MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítő I.)
Pécs, 1977
T. Papp Zsófia A baranyai mezővárosok iparosai a XVIII. század végén
Szirtes Gábor - Vargha Dezső szerk.: Iparosok és bányászok a Mecsek alján
Gazdaságtörténeti tanulmányok
Pécs, 2000
T. Papp Zsófia A Széchényi Ferenc-féle Descriptio demográfiai adatairól
Baranya 9.-10. sz. 1996-1997
Pécs, 1997
Taba István A szentlőrinci járás falusi társadalma és gazdasági élete II. József korában
Történeti Statisztikai Tanulmányok I
1975
Taba István A XVII. század végének telepítéspolitikája
Történetírás 1938/1. sz.
Taba István Baranya megye a XVIII. század végén
Pécs, 1934
Taba István Baranya megye család- és lélekszáma 1696-ban
Történeti Statisztikai Évkönyv 1961-62
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Művelődési Minisztérium Levéltári Osztálya
Budapest, 1962
Taba István Baranya megye egészségügyi viszonyai II. József idején (1786)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Taba István Baranya megye népessége a XVIII. sz. végén
Pécs, 1941
Tábori Jenő szerk. A cs. és kir. "Frigyes fõherceg" 52. gyalogezred hadialbuma
A pécs-baranyai katonák szereplése az 1914-1918. évi világháborúban
Volt Cs. és Kir. "Frigyes Fõherceg" 52. Gyalogezred Bajtársi Szövetsége
Budapest , Pécs 1935. 376 p. , 28 cm
Takács József Az 1. bolgár hadsereg drávamenti harcai a visszaemlékezések tükrében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1970
Taksonyi József Adatok Baranya megye és Pécs XVI-XVII. sz-i történetéhez
A Pécsi Memoriale
Baranyai Helytörténetírás 1972
BML Évkönyve Pécs, 1973
Tám László Tám László diaporámái
Baranyai képek - Tájak és emberek
színes ismeretterjesztő zenés filmmontázs (sorozat)
Tarján Gábor Baranyai ácsolt ládák a Janus Pannonius Múzeumban
(Gyűjteményismertetés)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 251–265., 39 kép.
Tas Károly Baranya vármegye 1848-ban
Pécs 1940
Specimina diss. fac. phil. regiae Hung. Univ. Elisabethinae Quinqueecclesiensis 203. (A Tört. Int. értekezései 21.)
Tegzes Ferenc Pecséthasználat a magyar közigazgatásban az antant-szerb megszállás alatti Baranyában 1918-1921
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Tegzes Ferenc Statisztikai források Baranya megye nemzetiségtörténetéhez a két világháború között (1926, 1938)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Tegzes Ferenc A körjegyzőségek, községek pecséthasználata az antant-szerb megszállás alatti Baranyavármegyében (1918-1921)
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Tegzes Ferenc A miniszterelnökség délszláv szakreferensének jelentései a baranyai délszlávokról az 1920-as évek első feléből
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Tegzes Ferenc A polgári korszak címeres községi pecsétjei Baranyában
Baranya 1990/2
Pécs, 1990
Tegzes Ferenc Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899)
Baranyai Helytörténetírás 1981
Pécs, 1982
Tegzes Ferenc Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához Baranya megyében a dualizmus idején (1870-1899)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981
Tegzes Ferenc Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának különleges alakulatai a dualizmus időszakában 1-2
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8, 1989
Tegzes Ferenc Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának megalakulása és működésének kezdetei a dualizmus időszakában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Tegzes Ferenc Baranyai-pécsi kronológia 1848/49
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Temesi Mihály Az Ormánság nyelvjárása 1939-1949
Pécs, 2001
Tilkovszky Lóránt Bajcsy-Zsilinszky Endre 1944. évi tanulmánya a kisebbségi kérdésről és Magyarország föderalizálásáról
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Tilkovszky Lóránt Hét évtized a magyarországi németek történetéből 1919-1989
Budapest, 1989
Tilkovszky Lóránt Magyar-szlovák viszony és szlovák nemzetiségi mozgalom Magyarországon (1941-1945)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Tilkovszky Lóránt Nemzetiségpolitika Magyarországon 1918/1919 - 1944/1945
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Tilkovszky Lóránt Viták a Területvédő Liga nemzetiségi bizottságaiban 1920 júliusában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Timár György 16. századi rovásadó összeírások a mai Baranya megye területéről
Baranyai Helytörténetírás 1974-1975
BML Évkönyve Pécs, 1975
Timár György A Pécsi Egyházmegye birtokainak restaurálása 1703-ban
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Timár György Baranyai csapatok a mohácsi csatában
Vigilia 41. 1976. 8.
Timár György Profán és templomtitulusból eredő falunevek találkozása a XIV. századi Baranya Ény-i szögletén
Baranyai Helytörténetírás 1971
BML Évkönyve Pécs, 1972
Tímár György A Duna-Drávaszög népesedéstörténete
Baranyai Helytörténetírás1987-88
BML Évkönyve Pécs, 1988
Tímár György A pécsi címzetes (választott) püspökök birtokmegőrző törekvései a török hódoltság idején
Szakály Ferenc szerk.: Pécs a törökkorban. Tanulmányok Pécs történetéből 7.
Pécs, 1999
Tímár György A pécsi provizorátus faluösszeírásainak a török időkre vonatkozó feljegyzései 1695-1696
Baranyai Helytörténetírás 1982
BML Évkönyve Pécs, 1983
Tímár György Baranya népének kontinuitása a török korban
A török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1686-1688 Szerk.: Szita László
Pécs, 1989
Tímár György Segédletek Baranya 16. század-középi gazdasági erejének vizsgálatához
Baranyai Helytörténetírás 1974-75
BML Évkönyve Pécs, 1975
Tímár György Válogatott dokumentumok a török megszállás történetéhez
Kézirat, 1976
BML Kézirattár
Tóbi Antal Baranyai szótár
Tudományos Gyűjtemény, 1826. 2.
Tomaházy Ferenc A nemzetiségi lakosság művelődése a mohácsi járásban
Baranyai Művelődés 1973/4. sz.
Pécs, 1973
Török Géza Földbirtokviszonyok és a mezőgazdasági munkások helyzete Baranya megyében az 1938. évben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Török Gyula Az őskőkor emberének nyomai Baranyában
Pécs Szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1939–1940. 4–5.
Törtely Károlyné szerk. Baranya megyei feudáliskori összeírások mutatója 1711-1752
Baranya Megyei Levéltár segédlete
Pécs, 1973
Tóth István Magna Mater és Attis kultuszának emlékei Pannoniában
(Emlékkatalógus)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. 127–161., 8 kép.
Tóth Lajos Gyula Vázlatok nemzetiségi politikánk fejlődéséről Baranyában
Baranyai Művelődés, 1976. 1.
Tóth Péter Problémák és lehetőségek a besenyő településtörténet kutatásában
A Dunántúl településtörténete 7. kötet
MTA Pécs-Veszprém, 1990
Tóth Sándor Adatok a Mecsek Xylomyidae és Stratiomyidae (Diptera) faunájához
Angaben zur Xylomyidae und Stratiomyidae (Diptera) Fauna des Mecsek Gebirges 35.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 25.o.
Tóth Sándor Adatok a Mecsek zengőlégy faunájához
(Diptera Syrphidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 107–116., 11 ábra.
Tóth Tibor Baranya megye paleoantropológiai problémái
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 85–90.
Tóth Zoltán Az építőművészet 40 éve Baranyában
Változó Baranya
Pécs, 1985
Troszt Sándor - Merki Laura szerk. Válogatott dokumentumok a Baranyai Háromszög politikai történetéhez 1941-1944
Eszék, 1980
Tüskés Tibor Források a XX. századi művészettörténetből
Adatok Fülep Lajos zengővárkonyi éveihez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 267–279.
Uherkovich Ákos „A Mecsek és környéke természeti képe” kutatási program, 1975–1980
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 353–363., 5 ábra.
Uherkovich Ákos A Dél- és Nyugat-Dunántúl tűlevelűeken élő nagylepkéi
(Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 77–91., 11 ábra.
Uherkovich Ákos A Mecsek és környéke természeti képe kutatási program 1975–1980
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 353–363., 5 ábra.
Uherkovich Ákos A Mecsek és környéke természeti képének tanulmányozási terve
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 389–393., 1 térk.
Uherkovich Ákos A mecseki Nagy-Mély-völgy nagylepkefaunája és a Délnyugat-Dunántúl bükkön élő faunaelemei
(Lepidotera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1983. 23–37., 10 ábra.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya lepkefaunájának ismeretéhez. IV.
A Villányi hegység nappali lepkéi
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 33–43.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya megye nagylepkefaunájának ismeretéhez. I–III.
Sellye környékének nappali lepkéi
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 15–18., 1969–1970. 39–50., 10 ábra., 1971. 29–39.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez IX.
Újabb faunisztikai adatok a Dráva-síkról és a Villányi-hegységből (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 41–49., 5 ábra.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez V.
A gilvánfai Szilas-erdő nagylepkéi
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 63–83., 27 ábra.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VII.
Kisvaszar környékének nagylepkéi (Macrolepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 25–47., 26 ábra, 1 t.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VIII.
Mecseki karsztbokorerdők negylepkéi (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 61–72., 15 ábra.
Uherkovich Ákos Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez X.
Egy mecseki cseres-tölgyes erdő nagylepkéiről (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 63–75., 11 ábra.
Uherkovich Ákos Komlósd környékének nagylepkefaunája
(Macrolepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 73–87., 7 ábra.
Uherkovich Ákos További lepkészeti adatok a Nyugati-Mecsekből
(Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1985–1986. 23–32., 3 ábra, 2 t.
Uherkovich Ákos Vándorlepke-megfigyelések a Dél-Dunántúlon 1966–1977
(Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 51–70., 17 ábra.
Uherkovich Gábor A Dráva magyarországi szakaszának algavegetációjáról
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 7–23., 1 ábra, V t.
Uherkovich Gábor A Dráva potamofitoplanktonja mennyiségi viszonyairól
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 7–19., VI t.
Uherkovich Gábor A Jakab-hegy (Nyugati-Mecsek) ősi víztározójának algáiról
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 7–16., 2 ábra, IV t.
Uherkovich, Ákos –Nógrádi, Sára U. The caddisfly (Trichoptera) Northeast Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1996–1997. 49–62., 5 ábra, 3 t.
Uherkovich, Ákos –Nógrádi, Sára U. The Trichoptera fauna of Magyarszombatfa, West Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1991. 13–30., 7 ábra, 3 t.
Uherkovich, Ákos –Nógrádi, Sára U. Trichoptera fauna of a typical cultivated region of the Carpathian Basin by light trap examination
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1990. 27–32., 5 ábra, 1 t.
Uherkovich, Gábor Zur Limnologie der Stauseen des Mecsek-Gebirges (Ungarn)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 7–31., 2 kép, VI t.
Ujvári Jenő A Baranya megyei múzeumok öt éve (1981–1985)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1985–1986. 383–387.
Ujvári Péter Magyar zsidó lexikon
(Számos baranyai település izraelita hitközségének történetével)
Budapest, 1929
Vadász E. Termális karsztvíz Dél-Baranyában
Hidrológiai Közlöny 1942
Vajda József Hegyháti kalauz
Sásd, 1980
Vajkai Aurél Római emlékek Dunántúl néprajzában
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1939–1940. 40–51., 10 kép.
Vályi András Magyar országnak leírása
Buda, 1799
Vándor Andrea Halottak a téli napfordulón
Um die Wintersonnenwende erscheinende Toten 248.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 231.o.
Vanyó Tihamér A hazai hódoltság a vatikáni források tükrében
Vigilia, 1972. február
Levéltári Közlemények 122.évf. 2.
Vanyó Tihamér Aladár OSB Püspöki jelentések a Magyar Szentkorona országainak egyházmegyéiről 1600-1850
Pannonhalma, 1933
Várady Ferenc Baranya az utolsó nemesi fölkelésben [1809]
[Győri Mihály indulójával]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1916/1–2. 1–11.
Várady Ferenc Baranya éghajlati viszonyai
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranya faunája
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranya fekvése és kiterjedése
Hegy- és vízrajzi áttekintés
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranya flórája
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranyai festők és szobrászok
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranyai írók élete és munkái
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Baranyai népviseletek
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc Színészet
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc szerk. Baranya múltja és jelenje I.-II.
Pécs, 1896-1899
Várady Ferenc-Jagics József Néprajzi bevezetés
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc-Sebestyén Ádám-Pencz János A Duna vidéke
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Várady Ferenc-Somsich Sándor-Tarnai Károly Népszokások
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Varga Éva rendező Esélyt kapva - Cigány értelmiségiek Baranyában
magyar dokumentumfilm, 44 perc
2007
Baranya megye nemzetiségi összetétele rendkívül változatos. Együtt élnek itt magyarok, cigányok, németek, horvátok, szerbek és görögök. A romák száma az összlakosság számarányához képest országos viszonylatban is rendkívül magas. Pécsett közel 10000 cigány él, közel felük 15-26 év közötti fiatal. A roma tanulók mintegy 40%-a még ma sem végzi el a 8 osztályt 14 éves korig. Jelenleg a cigány tanulók 20%-a jár érettségit adó középiskolába, míg az összlakosságnál ez az arány 70%.
Életminőségük javításának, a magas munkanélküli arány csökkentésének, s ezáltal a kirekesztettségnek, az előítéletek visszaszorításának egyik legfőbb záloga lehet a tanulás és a képzettség, a diploma megszerzése. Pécsett és Baranyában ma már egyre több intézmény és civil szervezet kíván hozzájárulni a kialakult helyzet javításához. Közülük talán legismertebb és legjelentősebb a Gandhi Gimnázium. Az iskola kimondott célja, hogy nyitott szellemű, a tudásra, tudományokra fogékony, népéhez és nyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzen.
A Gandhi története mindenképpen igazolja céljaikat.
Operatőr: Kordik Ferenc
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum