Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2018.07.14. MACSE 2018. évi tisztújító közgyűlése2018-07-21
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2018. évi tisztújító közgyűlése


Időpont: 2018 július 14. szombat, 9:30
Helyszín: Patrona Hungariae Gimnázium díszterme
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
 
 

Beszámoló

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2018. július 14-én, de. 9 óra 30 perces kezdettel meghirdetett éves rendes Közgyűlésének a helye a Patrona Hungariae Gimnázium díszterme (1092 Budapest, Knézich u. 3-13.) volt.

9 óra 35 perckor Gelei Judit elnökségi tag, pénztárnok ismerteti, hogy dr. Kolléga Tarsoly István Elnök a közgyűlésen megjelenni közbejött akadályoztatása miatt nem tudott, távolmaradását kimentette. Ezért, mint elnökségi tag kényszerűen ő helyettesíti az elnököt.
Az aláírt jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a 835 rendes és örökös tag közül csak 37 személy van jelen személyesen, akik együttesen további 8 db meghatalmazással rendelkeznek. A figyelembe vehető létszám tehát 45 fő. Ezért a közgyűlés határozatképtelen, megtartani nem lehet.
Dr. Kollega Tarsoly István a meghívóban a tagokat a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlésre változatlan helyszínre, 2018. július 14-én, de. 10 órára változatlan napirenddel összehívta.
A szabályok szerint a megismételt közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
Felkéri Moldován György András és Szücs János tagokat a határozatképtelenségről készült jegyzőkönyv hitelesítésére, akik a felkérést elfogadták.
Ezzel az első Közgyűlés 9 óra 38 perckor véget ért.

Második Közgyűlés.
10 óra 04 perckor Gelei Judit, az elnökség tagja a jelenléti ívek és a meghatalmazások adatai alapján bejelentette, hogy 54 rendes és örökös tagunk személyesen is jelen van, míg a távollévő tagok közül 16 adott meghatalmazást a szavazásra is kiterjedő képviseletére, így a határozatképesség számításánál figyelembe vehető létszám, egyben a leadható szavazatok száma összesen 70.
Mivel ez a mai napon 9:30 órára összehívott, annak határozatképtelensége miatt megismételt közgyűlés, ezért a megjelent létszámmal is határozatképes az első közgyűlés által napirendre tűzött tárgysorozati pontokban.
Ezzel a második közgyűlést megnyitja.

Javaslatára a közgyűlés az egyes személyekről külön-külön szavazásokkal 69-69 igen szavazattal a javasolt személyek tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
1/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
a) jegyzőkönyv-vezetőnek Ábel Andrást,
b) jegyzőkönyv hitelesítőnek Moldován György Antalt és Szücs Jánost,
c) szavazatszámlálóknak Ari Ilonát, Bándy Mártát és Janurik Zsuzsannát,
d) levezető elnöknek Dr. Hajas Andrást megválasztotta.

Dr. Hajas András levezető elnök (a továbbiakban: Levezető elnök) megköszönve a bizalmat átveszi a közgyűlés vezetését.
Röviden méltatta a nemrégiben elhunyt egyesületi alapító tagot, a Felügyelő Bizottság volt elnökét, Dr. Balás Istvánt, majd kérésére 1 perces néma felállással emlékeztek meg róla a megjelentek.

Levezető elnök: Javasolja, hogy a közgyűlés az eredeti, 2018. július 29-én kelt meghívóban közölt napirendet tárgyalja, mert a 2018. július 5-i újabb meghívóban a napirend közlése aggályos, nem felel meg az Alapszabálynak, különösen a tisztségviselők visszahívása vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás más javaslat nem volt.

Levezető elnök: szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot, majd kihirdette, hogy azt a Közgyűlés egyhangúan, 0 ellene leadott szavazattal, 0 tartózkodás mellett hozta meg:
2/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés az ülés napirendjét az eredetileg közölttel megegyezően, az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

Levezető elnök: a napirenden szereplő választásra tekintettel a jelölő bizottság tagjainak Sillye Gábort, Hirschler Andrást és Lévay Bélát javasolta. A Közgyűlés egyhangúan, 0 ellene leadott szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A Közgyűlés a jelölő bizottság tagjainak Sillye Gábort, Hirschler Andrást és Lévay Bélát megválasztotta.

Levezető elnök: javasolta, hogy 9 tagú elnökséget hozzon létre a közgyűlés.
Gelei Judit hozzászólásban javasolta, hogy a nehézkes kapcsolattartás miatt érdemes lenne inkább 7 tagú elnökséget választani.
Beszeda László hozzászólásában kifejtette, hogy kevesli a 7 tagú elnökséget és helyette ő is 9 tagú elnökséget javasol.
A 9 tagú elnökség mellett szólalt fel Babcsányi Judit is.
Levezető elnök külön-külön szavazásra bocsátotta a két javaslatot, majd kihirdette, hogy a Közgyűlés egyhangúan, 0 ellene leadott szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
4/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés a 7 tagú elnökség választására vonatkozó javaslatot 9 mellette, 62 ellene leadott szavazattal és 0 tartózkodás mellett nem fogadta el.
5/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés a 9 tagú elnökség választására vonatkozó javaslatot 55 igen, 16 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Levezető elnök: tájékoztatta a közgyűlést, hogy mivel az elnökség létszáma a lemondások folytán 5 főnél kevesebbre csökkent, az Alapszabály 6.5.3 pontja értelmében új elnökséget kell választani, a korábbi elnökségi tagok mandátuma pedig az új elnökség megválasztásával megszűnik. Eszerint nem időközi választásról van szó, és nem az elnökség kiegészítéséről a visszalévő időre.
Beszeda László hozzászólalásában fejtette ki véleményét a választás helyes menetéről. Szerinte az elnökség létszáma nem csökkent 5 fő alá. Szerinte időközi választást kell tartani.
Gelei Judit hozzászólalásában bejelentette, hogy ennek a vitának a megoldása végett, Ő ezennel a Közgyűlés előtt, jegyzőkönyvbe foglaltan lemond elnökségi tagsági (pénztárnoki) tisztségéről, azért, hogy kétség ne férhessen ahhoz, hogy 5 fő alá csökkent az Elnökség létszáma..
Levezető elnök: Beszeda László hozzászólására és Gelei Judit által bejelentett lemondásra reagálva megállapította, hogy most már kétséget kizáróan 5 fő alá csökkent az elnökség létszáma.
Páli István kifejtette, hogy az egyesület helyes működésének érdekében új elnökséget kell választani.
Mihalik Béla hozzászólásában hivatkozott egy 2014-es esetre, amellyel a kialakult helyzetben való tisztánlátást akarta elősegíteni.
Gősiné Greguss Anna szerint a közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, joga van dönteni minden kérdésben, így akár egy teljesen új elnökségről való szavazásról is.
Gonda István kifejtette, a közgyűlés a legfőbb szerv. Szavazást ajánlott az elnökség megszűnéséről.
Levezető elnök: rendre inti Beszeda Lászlót, aki folytonos belebeszéléssel zavarja meg a hozzászólókat és a közgyűlés menetét.
Javasolta, hogy a közgyűlés határozatban állapítsa meg, hogy az Alapszabály 6.5.3. pontjában foglalt helyzet bekövetkezett.
Levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, majd ismertette, hogy a Közgyűlés 61 mellette, 5 ellene leadott szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A Közgyűlés megállapítja, hogy az Egyesület elnökségének létszáma a lemondások következtében öt főnél kevesebbre csökkent. Ennek következtében új elnökséget kell választani, és az elnökségi tagok mandátuma az elnökség új tagjainak megválasztásával megszűnik.

Beszeda László hozzászólt, hogy nem fogadja el a határozatot, és ezért meg fogja azt támadni, majd folyamatosan beszélt a körülötte ülőkhöz.
Gelei Judit kilátásba helyezte, megfontolja, hogy lemond a jelöléséről, ha Beszeda László így áll hozzá.
Levezető elnök: ismételten kérte Beszeda Lászlót, hogy fejezze be a külön előadását, aki ezt követőn távozott a közgyűlésről.

Levezető elnök: felkérte Sillye Gábort a jelöltek névsorának ismertetésére.
Sillye Gábor felolvasta a jelölteket és a betöltendő pozíciókat: Reicher Péter elnök, Dr. Lakatos Andor elnökhelyettes, Gelei Judit pénztárnok, Babcsányi Judit titkár, Solymosi Tamás titkár, Németh József titkár, Szigetiné Z. Ilona titkár, Péchy Gáspár titkár, Szegő Ágnes titkár, dr. Csillag Gábor titkár, Skoumal Krisztián titkár, Mihalik Béla titkár, Gyurkó Tünde titkár, Rihmer Aurél titkár tisztségre javasolt személyek.
Mivel Balás István FB elnök meghalt, a bizottság másik két tagja lemondott, helyettük is jelölteket kellett állítani. Cseresnyésné B. Zsuzsa felügyelő bizottsági tag, Szakály József felügyelő bizottsági tag, Gonda István felügyelő bizottsági tag, Négyesi György felügyelő bizottsági tag tisztségre javasolt személyek.
A jelöltek elfogadták a jelöléseket, a bemutatkozásaikat elküldték.
Gelei Judit bejelentette, hogy Beszeda László távozásával a megjelentek száma 67-re csökkent az általa képviselt meghatalmazásokat is figyelembe véve.

Levezető elnök: szavazásra bocsátotta azon javaslatát, hogy egy listára kerüljenek felvételre a jelöltek, a tisztség megjelölésével, és az elfogadott jelöltek ugyanígy kerüljenek majd fel a szavazólapra. Ezt követően kihirdette, hogy a Közgyűlés 65 mellette, 0 ellene leadott szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
7/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés úgy dönt, hogy az Elnökségbe és a Felügyelő Bizottságba megválasztani javasolt személyek listán kerüljenek jelölésre, a javasolt tisztségük feltüntetésével. Az elfogadott jelöltek ugyanígy kerüljenek felvételre a szavazólapra.

Levezető elnök: szavazásra bocsátotta az elnöki, elnökhelyettesi és pénztárnoki pozíciókra javasolt jelöltek listára vételét, majd kihirdette, hogy a Közgyűlés 66 mellette, 0 ellene leadott szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
8/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
Reicher Péter tagot elnök,
Dr. Lakatos Andor tagot elnökhelyettes,
Gelei Judit tagot pénztárnok tisztségre a jelölő listára, egyben a szavazólapra felvette.

Mielőtt a Levezető elnök szavazásra bocsátotta a titkár tisztségre jelöltek listára vételét, Joó Csaba tag javasolta Beszeda László titkári tisztségre jelölését.
Jancsó Gábor felszólalásában emlékeztette a közgyűlést, hogy a jelöltnek el kell fogadnia a jelölést. Érdeklődött, hogy ez megtörtént-e? Ha nem fogadta el egyértelműen, akkor nem is lehet jelölni.
Levezető elnök: megállapította, hogy Beszeda László nem nyilatkozott a kérdésben, a közgyűlést elhagyta, mielőtt a jelölésekre sor került volna.

Levezető elnök: a titkár jelöltek névsorának emlékeztető felolvasása után szavazásra bocsátotta azok listára vételét, majd kihirdette, hogy a Közgyűlés 65 mellette, 1 ellene leadott szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
9/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
Babcsányi Judit tagot titkár,
dr. Csillag Gábor tagot titkár,
Gyurkó Tünde tagot titkár,
Mihalik Béla tagot titkár,
Németh József tagot titkár,
Péchy Gáspár tagot titkár,
Rihmer Aurél tagot titkár,
Skoumal Krisztián tagot titkár,
Solymosi Tamás tagot titkár,
Szegő Ágnes tagot titkár,
Szigetiné Z. Ilona tagot titkár tisztségre a jelölő listára, egyben a szavazólapra felvette.

Levezető elnök: a Felügyelő Bizottsági tagnak jelöltek névsorának emlékeztető felolvasása után szavazásra bocsátotta azok listára vételét, majd kihirdette, hogy a Közgyűlés 65 mellette, 1 ellene leadott szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
9/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
Cseresnyésné B. Zsuzsa tagot felügyelő bizottsági tag,
Szakály József tagot felügyelő bizottsági tag,
Gonda István tagot felügyelő bizottsági tag,
Négyesi György tagot felügyelő bizottsági tag tisztségre a jelölő listára, egyben a szavazólapra felvette.

Levezető elnök: felkérte a szavazatszámláló bizottságot a szavazólapok kiosztására, majd miután az megtörtént, a titkos szavazás és a szavazatszámlálás idejére 11:05 órakor szünetet rendelt el.

Levezető elnök: 12:00-kor a közgyűlést megnyitotta, felkérte a szavazatszámláló bizottságot a szavazás eredményének ismertetésére.
Ari Ilona szavazatszámláló bizottsági tag kihirdette a szavazás eredményét, mely szerint a közgyűlés titkos szavazással a következő határozatokat hozta:

10/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
Reicher Pétert elnöknek 64 szavazattal,
Dr. Lakatos Andort elnökhelyettesnek 64 szavazattal,
Gelei Juditot pénztárnoknak 63 szavazattal,
Solymosi Tamást titkárnak 57 szavazattal,
Babcsányi Juditot titkárnak 53 szavazattal,
Péchy Gáspárt titkárnak 46 szavazattal,
Németh Józsefet titkárnak 45 szavazattal,
Skoumal Krisztiánt titkárnak 37 szavazattal,
Mihalik Bélát titkárnak 34 szavazattal megválasztotta.

11/2018. (07.14.) Kgy. sz. határozat:
A közgyűlés
Gonda Istvánt felügyelő bizottsági tagnak 59 szavazattal,
Cseresnyésné B. Zsuzsát felügyelő bizottsági tagnak 55 szavazattal,
Szakály Józsefet felügyelő bizottsági tagnak 45 szavazattal megválasztotta.

Hunyady László felszólalásában gratulált a megválasztott tagoknak, és köszönetét fejezte ki Dr. Kollega Tarsoly István korábbi elnöknek a több éves munkájáért, valamint a Levezető elnöknek is köszönetét fejezte ki a közgyűlés levezetéséért.

Solymosi Tamás felszólalásában emlékeztette a megjelenteket, hogy nála lehet jelentkezni indexelésre.

Levezető elnök gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, megköszönte a Közgyűlés munkáját, majd a Közgyűlést 12 óra 8 perckor bezárta.

A Beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze (aki személyesen nem tudott részt venni a Közgyűlésen).

 

A közgyűlés képei és videói:

Fazekas Balogh István képei

Heim Pál képei

Videó (készítette: Jóna Sándor)

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum