Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
 Jelentkezés rendezvényekre 
  
 Sablonok 
 Eseménynaptár 
 Híreink 
 Felhívások 
 Előadásokról 
 beszámoló 
 Rendezvények 
 Találkozók,
 összejövetelek képei 
 Kirándulások 
 Kiadványok 
 Matrikula 
 Szórólap 
 CD Kiadványok 
 Pályázatok 
2017.05.13. MACSE Közgyűlés2017-07-01
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület
2017. évi közgyűlése


Időpont: 2017.05.13.
Helyszín: Patrona Hungariae Gimnázium díszterme
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
 
 

Beszámoló

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2017. május 13-án tartotta éves rendes közgyűlését az előző évekhez hasonlóan a Patrona Hungariae Gimnázium dísztermében (1092 Budapest, Knézich utca 3-11. sz. I. emelet).

9 óra 30 perckor dr. Kollega Tarsoly István, a MACSE elnöke megnyitotta a közgyűlést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 773 szavazásra jogosult rendes tag közül csak 55 személy van jelen, így a közgyűlés határozatképtelen. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetére, ahogyan az a meghívóban is szerepelt, megismételt közgyűlést hív össze változatlan napirenddel, változatlan helyszínre 2017. május 13-án de. 10 órára.

A jelenléti ívek és a meghatalmazások adatai alapján bejelentette, hogy 64 tag jelen van, míg a távollévő tagok közül 19 adott meghatalmazást a képviseletére, így a leadható szavazatok száma 83. Javaslatára a közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Reicher Pétert, hitelesítőnek Bulkai Tamást és Hunyady Lászlót, szavazatszámlálónak Solymosi Tamást és Magyari Klárát, végül levezető elnöknek egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül dr. Balás Istvánt.

A levezető elnök (a továbbiakban: Elnök) ismertette a meghívóban közölt napirendet, továbbá a napirend kiegészítésére az Alapszabály 6.2.5 pontjában előírt eljárási rend betartásával érkezett két indítványt. 10 óra 10 percig még további négy tag érkezett. Így a leadható szavazatok száma 87-re emelkedett, és az egyszerű többséggel meghozandó határozathoz legalább 44, a háromnegyedes többséggel meghozandó határozathoz legalább 66 azonos szavazat volt szükséges.

Az Elnök elsőként az Alapszabály módosítására tett javaslatcsomag napirendre tűzéséről kért szavazást. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel az Alapszabály módosítását napirendjére vette. Ezt követően az Elnök szavazást rendelt el Beszeda László titkár visszahívásra irányuló javaslat napirendre vételéről. 43, azaz eggyel kevesebb támogató, szavazat érkezett, mint amennyi a napirendre vételhez szükséges lett volna, így a közgyűlés nem tűzte napirendjére Beszeda László titkár visszahívására irányuló kezdeményezés megvitatását.

Az Elnök felolvasással ismertette a közgyűlés napirendjét:

Beszámoló az egyesület tevékenységéről;
Beszámoló az egyesület gazdasági helyzetéről;
A Felügyelő Bizottság beszámolója az elnökség tevékenységének ellenőrzéséről;
Döntés lemondások elfogadásáról;
Alapszabály módosítása;
Egyéb – előre be nem jelentett – felvetések, javaslatok.

A közgyűlés a felolvasott napirendet egyhangúan elfogadta. Ezt követően az Elnök átadta a szót a beszámolókat tartóknak.

A napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről

Dr. Kollega Tarsoly István MACSE-elnök a beszámolójában ismertette az egyesület 2016. évi tevékenységét, s ezen belül kitért az elnökség tevékenységére is.

Az elnökség tagjai 2016-ban 29 témát vittek az elnökség elé. Pl.: feldolgozott egyházi anyakönyvek, NEA pályázat, diákpályázat, együttműködés a HM-mel, könyvjutalom, elhunyt tagjaink hagyatéka stb. A taglétszám fokozatosan emelkedett, s 2016 év végére már elérte az 1000 főt, s azóta is növekszik. Honlapunkon keresztül találkozunk a tagsággal. Ezért nagyon fontos, hogy kellően informatív legyen és támogassa a kutatómunkát. Programozóink rendkívüli munkát végeznek, név szerint: Kónya Zsuzsanna, Hatvany Csaba és Lerch János. Rendszeresen megjelenik internetes újságunk, a Matrikula, nemrég jelent meg a 2017. évi első szám. Adatbázisaink jelentősen gyarapodtak 2016-ban is. Az Arcanum Digitális Adatárra ismét sokan jelentkeztek, így ismét megkaptuk az előfizetői kedvezményt. Előfizettünk két hozzáférést a MACSE tagjai részére. Az Év kutatóhelye díjat ebben az évben is kiosztottuk. Három díj adományozásáról döntöttünk: MNL OL, Hadtörténeti Levéltár Bécsi Kirendeltsége és az Arcanum ADT internetes adatbázisa.

Rendezvények:

A MACSE elnöke előadást tartott 2016. szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia közös rendezvényén „Új kutatási lehetőségek a genealógiában” címmel. Ebben bemutatta a MACSE tevékenységét is. A MACSE elnöke a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa éves konferenciáján 2016. október 7-én tartott előadást „Anyakönyvek feldolgozásának tapasztalatai a MACSE kebelén belül” címmel. A 2016. májusi közgyűlésen felmerült, hogy a MACSE Eötvös György cégénél tartott szűk körű előadásait szélesebb nyilvánosság elé kell vinni. 2016. év második felében azonban mégsem tudtunk előadásokat tartani, mert a helyszínváltoztatást ellenzők ezt akadályozták.

2017-re az egyesület pénzügyileg megerősödött, ennek révén biztosítva látszik a működésünk; Legfontosabb projektünket, az anyakönyvek indexelését folytatni kell.

Szigetiné Zékány Ilona személyes tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy az elnökség döntéseiben való részvételén túl a MACSE Emlékművek adatbázisának és a Fotógaléria munkáinak feltöltését is koordinálja. A fenti projekteken kívül besegít abba, ami éppen aktuális. Pl: teljesítményadatok összegyűjtése, vagy azon nem MACSE tagok neveinek összegyűjtése, akik bármilyen formában segítik az egyesület munkáját.

Gelei Judit elmondta, hogy mivel több tag kritizálta, hogy nem tudja mivel foglalkozik az elnökség, ezért kiemelte, hogy a MACSE-nek nincsenek fizetett alkalmazottai, ezért a különböző szervezési feladatokat az elnökség tagjai a munkájuktól és családjuktól elvont szabad idejükben és ingyen végzik. Néhány ilyen időigényes feladatot ismertetett. A tagsággal való évközi kapcsolattartás technikai feltételeinek kidolgozásában többen (Szrányai Ildi, Lerch János, Kónya Zsuzsa) is részt vettek. Így készült el pl. legutóbb a tagság javaslataira és véleményére kíváncsi, a honlapunktól minden tagunk számára elérhető Kérdezz - Felelünk nevű rovatunk is, melynek tesztelésén már túl vagyunk.

Kónya Zsuzsa beszámolt a Lerch János és saját maga által fejlesztett és karbantartott adatbázisokról (adminisztratív programok, Családfa, Családkönyv, Egyedi gyászjelentés, Molnárok). Utalt a MACSE képviseletében tartott előadásaira, illetve a MACSE tagjai számára általa tartott oktatásokra, felvezetve ezzel a tervezett MACSE oktatási portált a szakmai továbbképzésekhez (a koncepció készül).

Sztrányai Ildikó tiszteletbeli tag, aki kezdettől a honlapunk tartalomszerkesztői feladatát látta/látja el, az elnökség tevékenységéről szóló beszámolót kiegészítve mindenkit buzdított a MACSE honlapján évek hosszú során összegyűjtött, és minden tag számára rendszerezve rendelkezésre álló információk, adatok, használatára. Felhívta a figyelmet az „Impresszum” fedőnév mögött található fontos témákra és a témafelelősök ott feltüntetett elérhetőségére.

2. napirendi pont. Beszámoló az egyesület 2016. évi gazdasági helyzetéről (Előadó: Gelei Judit kincstárnok)

Pénzforgalom. A 2016. év során az összes bevétel: 4444 eFt volt, ebből 3463 eFt a tagdíjból, 948 eFt az adományokból befolyt összeg. Ezen felül kaptunk 300 eFt költségvetési támogatást, végül az adók 1%-ból 194e Ft-ot. Kiadásaink 2016-ban összesen: 2086 eFt-ot tettek ki.

3. napirendi pont. A Felügyelő Bizottság beszámolója az elnökség 2016. évi tevékenységének ellenőrzéséről.

Dr. Balás István FB elnök előadta: az egyesület székhelyén áttekintette az egyesület iratanyagát, s a kincstárnoktól is megkapta a részletes kimutatást a bankszámla és a házipénztár forgalmáról. A több száz bevétel és kiadás áttekintése után jelentette a közgyűlésnek, hogy a sok-sok eseti kiadás zöme egyenként még 5000 Ft-ot sem ért el,az elnökség nem költött indokolatlanul az egyesület pénzéből, nem költött reprezentációra sem, s összességében igen jól sáfárkodott az egyesület vagyonával.

Az Elnök a három beszámoló elhangzását követően külön-külön rendelt el szavazást a beszámolók elfogadhatóságáról, majd külön-külön kihirdette azok eredményét: a közgyűlés az elnök és az elnökségi tagok beszámolóját ellenszavazat nélkül, három tartózkodással, a gazdasági helyzetről történt beszámolót ellenszavazat nélkül három tartózkodással, a Felügyelő Bizottság jelentését három ellenszavazattal és négy tartózkodással elfogadta.

4. napirendi pont. Lemondások (Dr. Várkonyi Tibor, Hirschler András, Papcsik Béla elnökségi tagok) elfogadásáról való döntések.

Az Elnök ismertette a közgyűlésről távol maradt dr. Várkonyi Tibor főtitkár és Hirschler András titkár lemondásával kapcsolatosan rendelkezésére álló információkat azzal, hogy a lemondás elfogadásához a közgyűlésen szavazók háromnegyedének azonos szavazata szükséges. Az Elnök hozzászólás hiányában külön-külön szavazást rendelt el, majd kihirdette az eredményeket. Dr. Várkonyi Tibor lemondását a közgyűlés ellenszavazat nélkül hét tartózkodással elfogadta. Hirschler András lemondását a közgyűlés ellenszavazat nélkül hét tartózkodással elfogadta. Az Elnök átadta a szót Papcsik Bélának, aki ismertette érdemeit, de felajánlotta lemondását. Az Elnök szavazást rendelt el. Papcsik Béla lemondását csak 60 szavazattal (a leadott szavazatok 71 %-ával) támogatták, ezért a közgyűlés Papcsik Béla lemondását nem fogadta el.

Az Elnök 11 óra 50 perckor ebédszünetet rendelt el, a közgyűlés 12 óra 50 perckor folytatódott.

6. napirendi pont. Alapszabály módosítása

Az Elnök utalt arra, hogy a többször is módosított Alapszabály felülvizsgálatára irányuló elemzést az utóbbi félévben az elnökség működésében felmerült zavarok, másrészt a jogszabályi környezet megváltozása tette szükségessé, majd átadta a szót a 2011-ben készült első Alapszabályunk akkori szakmai véleményezőjének. Dr. Hajas András tag (ügyvéd) előadta, hogy a részletes és indokolással is ellátott módosító javaslatcsomagot színvonalas munkának ítéli, s azt a maga részéről egészében támogatásra ajánlja. Az Elnök javaslatot tett a 72 javaslat tárgyalásának technikájára, amelyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott. Az egyes javaslatok és javaslatcsoportok tárgyában több szavazásra került sor. Az Elnök végül szavazást rendelt el az Alapszabály módosítások utáni egységes szerkezetű szövegéről és a hatályba lépés napjáról.

A közgyűlés az Alapszabálynak az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű szövegét ellenszavazat nélkül 13 tartózkodással, míg a módosított Alapszabály hatályba lépésének napjaként 2017. május 14. napját egyhangú szavazással elfogadta. Az Elnök előadta, hogy a módosítások bíróság általi tudomásul vételét követően, az elnökség által kiadandó választási szabályzat alapján az elnökség döntésétől függően leghamarabb őszre várható egy tisztújítással foglalkozó rendkívüli közgyűlés.

Mivel a bérelt nagyterem 15 óráig állt a MACSE rendelkezésére, így a közgyűlést be kellett fejezni, és az Egyebek napirendi pont megtárgyalására nem maradt idő. Az Elnök megköszönte az aktív részvételt, s a közgyűlést 15 óra 15 perckor berekesztette.

A Beszámolót a Közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve alapján Lévay Béla állította össze.

A közgyűlés képei és videói:

Képek (készítette: Lengyel Sándor)

Videók (készítette: Jóna Sándor): 1. rész és 2. rész

  Rendezvényeinkről szóló beszámolók képi anyagokkal (közgyűlés, díjátadó, levéltári látogatások, szakmai utak, találkozók) .

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Témafelelősök  -  Impresszum