Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Márfi Attila Adatok a lapisi római kori őrtorony történetéhez levéltári források alapján
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Márfi Attila Adatok Nikelszky Géza munkásságához (A Nikelszky-hagyaték a Baranyai Helytörténetírásban)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Márfi Attila Baranya megye egyesületeinek vizsgálata (1915-1950)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Márfi Attila Baranya vármegye egyesületei 1867-1950 I-II.
I. rész: Baranyai Helytörténetírás 1985-86 Pécs, 1986
II. rész: Baranyai Helytörténetírás 1987-88 Pécs, 1988
Margittai L. Délkelet-Dunántúl talajföldrajza
MTA DTI Értekezések 1961-62.
Akadémiai Kiadó Budapest, 1963
Markovics Károly Légtüneti tabellák Baranya megyéről 1866-1877
Lakon történt megfigyelések nyomán
Bécs, 1879
Marosi Arnold Baranyamegye lovas sírjai [IV–XIII. század]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/4. 127–131., 12 ábra a 127. e.
Marosi Arnold Hazai múzeumok és könyvtárak fejlődése
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 66–67.
Marosi Arnold La Tène-korú lelet
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 67.
Marosi Arnold Őskori kőeszközök
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/2. 87.
Marosi Arnold Régészeti adatok a vármegyéből
[Berkesd, Herend, Ilocska, Somogy]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/4. 157–158.
Marosi Arnold Római leletek
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/2. 87.
Marosi Arnold ism. Baranya vármegyei éremleletek
(A Numizmatikai Szemléből)
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/2. 88.
Marosi S.-Szilárd J. A talajok általános jellemzése
Magyarország tájföldrajza Szerk.: Pécsi M.
A Dunántúli-dombság. Dél-Dunántúl IV. kötet
Akadémiai Kiadó Budapest, 1981
Matolay Károly- Zsadányi Oszkár (szerk.) Baranya vármegye Trianon után tíz évvel. 1919-1929.
Mohács, 1930
Mattyasovszky Jakab Baranya geológiája
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Mérei Emil A mecseki széntermelés alakulása az elmúlt 20 évben
Változó Baranya
Pécs, 1985
Merényi Ferenc Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben
Pécs, 1939
Mészáros György Cigánydialektusok Magyarországon
(Nyelvföldrajz.)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 309–320., 1 térk.
Metzner Károly A Dunántúl gazdasági és népességi leírása a XVIII.század elejéről
Föl és Ember, 10. 1930.
Millei Ilona  Egy tizennyolcadik századi zászló restaurálása
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 219–234., 23 ábra.
Milotay István Magyar nyaralóhelyek
(Bár, Mohács, Óbánya)
Budapest, 1926
Mócsy A.-Fitz J. (szerk.) Pannónia a korai császárság idején
Pannónia a késői császárkorban
Apollo Könyvtár 3-4.
Budapest, 1975
Mócsy A.-Fitz J. (szerk.) Pannónia kézikönyve
Budapest, 1990
Móczár László A lucernavirágot látogató méhalkatú rovarok Baranyában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. 171–180., 7 rajz, XXX–XXXI. t.
Móczár László Hymenopterologiai jegyzetek
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. 181–183.
Móczár László (fényképezte) Mecseki hegyoldal
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. XXXII. t.
Molnár Attila – Farkas Sándor Az Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. új előfordulása a Mecsekben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995. 9–12., 1 t.
Molnár Erik A magyar társadalom története az Árpád-kotról Mohácsig
Budapest, 1949
Molnár Györgyné-Novák Zoltán Az ormánság demográfiai jellemzői a XX. században
Statisztikai Szemle 1988/1. sz.
Molnár István A visszatért baranyai háromszög
In: Csuka Zoltán szerk.: A visszatért Délvidék
Budapest, Halász Irodalmi és Könyvkiadóvállalat 1941
Móró Mária Anna Az 1828.évi országos összeírás malomtörténeti adatai Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Móró Mária Anna Baranya vármegye 1815. és 1842/44. évi malomösszeírásai 1-2.
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981, 1982
Móró Mária Anna Baranya vármegye malmai 1785/86-ban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Móró Mária Anna Cigányok Baranya megyében a XVIII. század végén
Baranyai Művelődés 1977/1. sz.
Móró Mária Anna Mária Terézia cigány-rendeletei és a Baranya megyei cigányösszeírások 1775-1779
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Móró Mária Anna Olvasóegyletek és népkönyvtárak Baranyában 1914-ig
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Móró Mária Anna Zichy Gyula
Baranyai történeti arcképcsarnok
CD-ROM
Munkácsy Dániel Bűköz
Regélő
Pesti Divatlap Nr. 63 és 64
Pest, 1842
Murtáth István A siklósi járás területén élő nemzetiségel helyzetéről
Baranyai Művelődés 1978/3. sz.
Muskovits József - Hegyessy Gábor - Rahmé Nikola Adatok Magyarország díszbogár-faunájának ismeretéhez (Coleoptera Buprestidae)
Data to the knowledge of Hungary's buprestid fauna (Coleoptera: Buprestidae) 24.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 13.o.
Nagy Erzsébet Újabb késő-avarkori temetők Baranya megyében
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1982. 125–141., 8 kép, 10 t.
Nagy Imre Gábor Baranya megye és Pécs város főispánjainak története a polgári korban (1848-1950)
Lengvári István - Vonyó József szerk: Népeék együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek 2003
Nagy Imre Gábor Névmagyarosítási törekvések a dualizmus kori Pécsett és Baranyában 1867-1895
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1990/1
Nagy Imre Gábor - Márfi Attila - Ódor Imre Baranya vármegye évszázadai (1000-1918)
Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 3
Pécs, 1996
Nagy Károly Pécs és Baranya szerb megszállásának a magyar pénzügyi tisztviselők működésével kapcsolatos fontosabb eseményei
Pécs, 1929
Nagy Lajos A Baranya megyei Batthyány uradalom népessége és javai 1701-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Nagy Lajos A Császári Udvari Kamara pécsi prefektúrájához tartozó terület 1687-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Nagy Lajos A kurucok és a rácok pusztítása Baranya vármegyében 1704 elején
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Nagy Lajos A kurucok és a rácok pusztításai Baranya vármegyében 1704 elején
Baranyai Helytörténetírás 1985-1986
Pécs, 1986
Nagy Lajos Adatok a Baranya megyei Batthyány uradalom kialakulásáról
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Nagy Lajos Gyöngyös, Okor és Körcsönye folyók régi ártere a sellyei uradalom területén (Adatok Baranya vármegye régi vízrajzához)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Nagy Mariann A Délkelet-Dunántúl (Baranya és Tolna megyék) helye a magyar agrárium térszerkezetében a 20. század elején
Southeast Transdanubia (Baranya and Tolna Counties) in the Regional Structure of the Hungarian Agriculture in the Beginning of the 20th Century 118.p.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 111.o.
Nemes István szerk. A Dunántúl településtörténete VIII
Pécs, 1990
Nemeskürty István Önfia vágta sebét
Budapest, 1975
Németh Béla Baranya Szent Istvántól a jelen korig
Baranya múltja és jelenje II. kötet, szerk.: Várady
1897
Németh Béla Baranya vármegye helynevei történeti és nyelvészeti szempontból összeállítva
Kézirat a Baranya Megyei Levéltárban
Pécs, 1900
Németh Béla Mecsek útikalauz
Pécs, 1959
Németh Béla Mecsek-Egyesületi Naptár
Pécs,1904
Németh Béla Történeti adatok Baranyamegye múltjából
Pécs, 1900
Név nélkül  A lakásviszonyok Pécsett és Baranya megyében
Pécs, 1957
Név nélkül 1990. évi népszámlálás
Baranya megye
Központi Statisztikai Hivatal
Budapest, 1993
Név nélkül A felnőttoktatás helyzete Baranya megyében
1976
Név nélkül A népesedéspolitika érvényesülése Baranya megyében
1977
Név nélkül A pécsi járás 25 éve
Pécs, 1972
Név nélkül A születések számának változása Baranya megyében az 1973-1977 években
1978
Név nélkül Baranya megye kézikönyve
KSH Pécs, 1939
Név nélkül Baranya megye községeinek fejlettségi vizsgálata, komplex mutató segítségével
1966
Név nélkül Baranya megye statisztikai évkönyve 1999
Központi Statisztikai Hivatal Pécs, 2000
Név nélkül Baranya megye társadalmi-gazdasági helyzete és fejlődésének főbb tendenciái
1971
Név nélkül Baranya vármegye adóközösségeinek területe és kataszteri tiszta jövedelme művelési áganként és adóosztályonként az 1909. évi V. tcikk kiigazítás után
Budapest, 1914
Név nélkül Baranya-atlasz
Hiszi Map Kiadó
Gyula, 1997
Név nélkül Berényi Zsigmond gróf pécsi püspök rokonsága
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő, 10.
1928
Név nélkül Descritio Physico Politico Topographica comitatus Baranyaensis
Országos Széchenyi Könyvtár Fol. Lat.
Név nélkül Dunántúli svábok Tolna és Baranya megyében
Vasárnapi Újság, 9/1862
Név nélkül Helyzetkép a megye városairól
Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága Pécs, 1997
Név nélkül Helyzetkép Baranya megye nagyközségeiről
1979
név nélkül Honismeret
1975 5-6. szám
Budapest, 1975
név nélkül Isten kezében
Az ezeréves Pécs Egyházmegye története I.-II.
Duna Televízió, 2009.aug.22. 14 óra (kb. 50 perc a két rész együtt)
Név nélkül Pannon Enciklopédia
Budapest, é.n.
Név nélkül Pécs-Baranya 100 éve
MTESZ Pécs, 1996
Név nélkül Pécs-Baranya 1918-1929
(Időrendi felsorolása a tíz év eseményeinek.)
Dunántúl, 1929
Név nélkül Pécs-Baranya
Exkluzív útikalauz
Pécs, 1999, 2000
Név nélkül Szociográfiai Intézet 1941-1945. Községi adattár
Pécs, BML XV. 5.
Név nélkül Szociográfiai községi kartotékok (Krisztics-hagyaték adatgyűjteménye)
BML XV./5.sz./73. doboz
Név nélkül Vendégváró
Welt Press Miskolc, 1988
Nógrádi Sára – Uherkovich Ákos A magyarországi tegzesek (Trichoptera) elterjedése és gyakorisága az utóbbi évtizedben, számítógépes feldolgozás adatai alapján
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 49–67., 7 ábra, 8 t.
Nógrádi, Sára The Trichoptera fauna of Szőce and its environs (West Hungary)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 27–33., 2 ábra.
Nógrádi, Sára - Uherkovics, Ákos The caddisfly fauna of the Valley Nagy-mély-völgy, Mecsek Mountains, Hungary (Trichoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1983. 15–22., 5 ábra.
Nógrádi, Sára U. Caddisflies of the Eastern Mecsek Mountains, Hungary (Trichoptera), I–II.
[A második rész társszerzője Uherkovich Ákos]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1985–1986. 11–22., 7 ábra, 5 t., 1990. 19–25., 3 ábra, 2 t.
Nógrádi, Sára U. The caddisfly fauna of the Valley Nagy-mély-völgy, Mecsek Mountains, Hungary (Trichoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1983. 15–22., 5 ábra.
Nógrádi, Sára U. – Újhelyi, Sándor – Uherkovich, Ákos Fundamental faunistic data on Caddisflies (Trichoptera) of South Transdanubia, Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. 37–48., 3 ábra.
Nógrádi, Sára U. –Uherkovich, Ákos On the caddisfly fauna of the Kőszeg Mountains, Hungary (Trichoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 35–42., 1 ábra, 3 t.
Nógrádi, Sára U. –Uherkovich, Ákos Preliminary report on the Trichoptera fauna of the Chechen-Ingoosh ASSR, Soviet Union
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1991. 31–36., 2 kép.
Nógrádi, Sára U. –Uherkovich, Ákos The Trichoptera fauna of the Zselic Downs, Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 15–38., 11 ábra, 11 t.
Nógrádi, Sára –Uherkovich, Ákos Further examination of Trichoptera of the Chechen-Ingoosh Republic, Russia
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 19–32., 10 ábra.
Nógrádi, Sára –Uherkovich, Ákos Studies on the caddisflies (Trichoptera) of the Gemenc Landscape Protection Area (Duna-Dráva National Park), South Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 65–73., 4 ábra, 4 t.
Nógrádi, Sára –Uherkovich, Ákos The caddisfly fauna of the Gyöngyös streamsystem, South Hungary (Trichoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1987. 15–24., 4 ábra.
Nógrádi, Sára –Uherkovich, Ákos The Trichoptera fauna of the lake Balaton and its catchment area (Hungary)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1993. 27–45., 8 ábra, 6 t.
Nógrádi, Sára –Uherkovich, Ákos Trichoptera communities of the river Fekete-Körös in Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1995. 45–52., 3 ábra, 2 t.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum