Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Erdősi Ferenc Baranya közlekedési hálózatának fejlődése a XIX. század második felében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Erdősi Ferenc Baranya közlekedési úthálózatának fejlődése a XIX.század második felében
Baranyai Helytörténetírás 1985-1986
Pécs, 1986
Erdősi Ferenc Baranya megye XIX. század végi helyiérdekű vasútjai
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Esze Tamás Kolozsvári könyvek Baranyában
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 10-11. 1971
Faluhelyi Ferenc A magyar Kisebbségi Intézet szervezésének ankétjai
Pécs 1930 (A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Nemzetközi Jogi Int. Kiadványai 13.)
Faluhelyi Ferenc A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet munkája
Pannonia, 5. 1939.
Faluhelyi Ferenc Baranya, Bácska, Bánát nemzetiségi képe
Délvidéki Szemle, 2. 1943
Fancsovits György A JPM helytörténeti osztályának feladatairól
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 201–206.
Fancsovits György Adatok a pécsi, baranyai hadifoglyok és internacionalisták életéről, tevékenységéről visszaemlékezéseik, naplóik alapján (1914–1921)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 259–287., 18 kép.
Fáncsy József Adatok a Drávamenti falvak újjáépítésének történetéhez az egykorú iratok és a sajtó alapján
Baranyai Helytörténetírás, 1971
Fáncsy József Az ellenforradalmi rendszer megszilárdítására tett kísérletek Baranyában 1849-1850
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Fáncsy József Az útlevélügyi iratok történeti forrásértéke
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Farkas Gábor Településtörténeti konferencia Székesfehérvárott
1975. május 26-27.
Századok 109. 1975. 5-6.
Farkas Gábor szerk. A Dunántúl településtörténete IV. 1867-1900
PAB-VEAB Évkönyve
Székesfehérvár, 1979
Farkas Gábor szerk. Dunántúl településtörténete. I. 1686-1768.
Beszámoló a székesfehérvári konferenciáról
Levéltári Szemle 25. 1975
Fazekas Imre Adatok Dél-Dunántúl Eupithecini-faunájának elterjedéséhez és fenológiájához (Lep. Geometridae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 49–56., 4 ábra, 1 t.
Fazekas Imre Vizsgálatok a Keleti Mecsek nagylepkefaunáján II.
A Keleti Mecsek Zygaenidae és Diurna faunájának alapvetése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 89–106., 17 ábra.
Fazekas Imre Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján III.
A püspökszentlászlói arborétum és környékének nagylepkéi (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 71–86., 15 ábra.
Fazekas, Imre Bausteine zur Kenntnis der Zygaenidae-Fauna Ungarns I. Die Grünzygaenen des SW-Transdanubiens (Lepidoptera)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1979. 45–62. 19 ábra.
Fehér István A soknemzetiségü Baranya a 20. században
Pannónia Könyvek
Pécs, 1996
Fehér István Az MKP szerepe a koaliíciós időszak mozgalmaiban
Változó Baranya
Pécs, 1985
Fehér István Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon 1944-1946 között
Akadémiai Kiadó Budapest, 1972
Fehrentheil Gruppenberg László Dunántúli helynévmegfejtések
Javaslat a magyar helynévkutatás újabb irányára
Sárospatak, 1932
Fejes György A múzeum közleményei
[A múzeum új neve, orvosi és gyógyszerészi kiállítás, római leletek, pénzleletek, csontleletek, mohácsi emlékünnepély, korvinák]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/1. 37–43., 1 kép.
Fejes György A múzeum közleményei
[Öskori agyag kézi-tűzhely]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1930/1–4. 95–98., 2 f.
Fejes György A múzeum közleményei
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/2–3. 91–93., 1 kép.
Fejes György A pécsi iparosok mint városbírák [1707–1762]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/2–3. 77–78.
Fejes György Adat az első napoleoni háborúhoz (1796–1799)
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/4. 139–140.
Fejes György Mozaikszemek Pécs és Baranya multjából (1699–1848)
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/1. 33–35.
Fejes György Mozaikszemek Pécs és Baranya multjából [1700–1864]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/2–3. 83–86.
Fejes György Repertórium Baranyamegye néprajzáról az újabb időben
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1930/1–4. 91–95., 2 f.
Felhő Ibolya Magyarország birtokviszonyai Mária Terézia korában
Budapest, 1970
Fényes Elek Magyarországnak, s a hozzá kapcsolt Tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai teintetben
Pest, 1836
Fényes Miklós Kelemen József pécsi kanonok naplója (1848-1856)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Fényes Miklós Múlt századi dokumentum 1526-ról (Kövér János egyházi beszéde, 1837.)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1976
Fiedler, Konrad – Bálint Zsolt A zefír-boglárkalepke (Plebejus sephirus Frivaldszky, 1835) hernyóinak hangyaszimbiózisával kapcsolatos megfigyelések
(Lepidoptera, Lycaenidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1993. 61–66., 4 ábra.
Fiedler, Konrad – Bálint Zsolt Európai és északnyugat-afrikai boglárkalepkék társulása hangyákkal
(Lepidoptera Lycaenidae, Hymenoptera Formicidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 65–78., 7 ábra, 2 t.
Finnegan, Michael –Szalai, Ferenc Population Distance Between Late Roman Period to 11th Century Arpadian Age Population as Determined by Non-metric Trait Analysis
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 93–104., 3 ábra, 7 t.
Fodor I. A helyi klíma sajátosságai Baranyában
Földrajzi Értesítő XXVIII. évf. (1979) 4. szám
Fogarassy László A magyar-délszláv kapcsolatok katonai története 1918-1921
Baranyai Helytörténetírás 1985/1986, Pécs 1986
Fogarassy László A pozsonyi magyar főiskolás egyesületek történetéhez (1937-1945)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1992/3
Földessy, Mariann K.  Data to the Heteroptera fauna of South Transdanubia, Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 13–17.
Földi István Mádéfalvától a Dunántúlig
Szekszárd, 1987
Földvári Antal A magyar református egyház és a török uralom
Budapest, 1940
Földvári János A megye szocialista mezőgazdaságának megszilárdítása és fejlődése
Változó Baranya
Pécs, 1985
Földvári Mihály Árpádházi királyaink diplomái. 1.
[A folytatás az Évkönyvben nem jelent meg]. [A pécsi püspökség alapítólevele, 1009]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1928–1929/4. 125–129.
Földváry László Adalékok a dunamelléki ev(angélium szeint) ref(ormált) Egyházkerület történetéhez
I.rész: Alsó-dunamelléki vagy Felső-baranyai Egyházkerület 1518-1715
Werbőczy Nyomda Budapest, 1898
Follajtár Ernő Baranya vármegye eltűnt helységei
Községi adattár 4. sz.
A Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei I.
Magyar Szociográfiai Intézet Pécs, 1942
Foltiny, Stefan Zwei Prachtgefässe der Osthallstattkultur in Westungarn
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 57–61., 2 kép.
Frankovics György Általános politikai sztrájk a szerb–antant hadsereg által megszállt Pécsett és Baranyában 1919 februárjában–márciusában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 237–245.
Frankovics György Jézus vére mint motívum a közép-európai népek archaikus imádságaiban
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (46-47) 2001/2002 197.o.
Fricsy Ádám A pécsi klérus birtokainak telepítésügyi összeírása 1733-ban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Fricsy Ádám S.J. Egyházmegyénk a török hódoltság alatt
A Pécsi Egyházmegye Schematismusa 1981
Egyházmegyei Hatóság Pécs, 1981
Fricsy Ádám S.J. Katolikus iskolák a hódoltságban
Pázmány Péter emlékezete
Róma, 1987
Fügedi Erik A középkori Magyarország történeti demográfiája
Történeti Demográfiai Évkönyv
Központi Statisztikai Hivatal
Budapest, 1965
Fügedi Erik A dunántúli városok fejlődése 1767-1848. Között
A Dunántúl településtörténete II/1. köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga. (1976.aug.24-25.)
Szerk. Mérey Klára, T.. Pécs 1977
Füköh Levente – Krolopp Endre Gebhardt Antal pleisztocén malakológiai anyagának revíziója és értékelése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 43–51.
Fülep F.-Sz. Burger Alice Baranya megye a római korban
Bándi G. szerk.: Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig
Pécs, 1979
Füzes Endre Adatok a mecseki megosztott településekhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956. 82–103., 6 kép.
Füzes Endre Adatok a mecseki megosztott településekhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1956
Füzes Endre Adatok a XVIII–XIX. századi baranyai népviseletekhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 309–326.
Füzes Endre Baranya népe
Pécs, 1963
Füzes Endre Népi építkezés Mecsek-Hegyalján
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 215–247., XXXIX–XLI. t.
Füzes Miklós A németség kitelepítésének demográfiai következményei Baranyában (1946-1949)
Baranya Történelmi Közlemények IX-X. évf. 1996/1997
BML Pécs, 1997
Füzes Miklós A nemzetiségi oktatás fejlődése a Délkelet-Dunántúlon 1949-1972
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Füzes Miklós A nemzetiségi oktatás szervezési problémái a baranyai népiskolákban az 1923/24 - 1943/44 tanévekben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1979
Füzes Miklós A népesség anyanyelv szerinti összetételét befolyásoló tényezők Délkelet-Dunántúlon 1941 és 1949 között
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Füzes Miklós A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1941-ben
Pécs, 1981
Füzes Miklós A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása Baranya járásaiban 1945-ben
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Füzes Miklós A népszámlálások szervezési tapasztalatai Baranyában, különös tekintettel a nemzetiségek összeírására (1920-1949)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981
Füzes Miklós A reformkor utolsó éve és az 1848-49-es szabadságharc nemzetiségpolitikájának néhány megnyilvánulása
Baranyai Művelődés 1978 3. sz. 150-154.
Füzes Miklós A Völgységi forgószél
A Völgység két évszázada Szerk.: Szita László-Szőts Zoltán
Bonyhád, 1991
Füzes Miklós Adatok Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város Nemzeti Bizottságának közoktatási tevékenységéről
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Füzes Miklós Az 1941. évi népszámlálás és az 1945. évi összeírás részeredményei Baranya járásaiban
A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása
Baranyai Művelődés 1979 2. sz. 103-107.
Füzes Miklós Az alsó- és középfokú nemzetiségi oktatás története Délkelet-Dunántúlon 1945-1985
Baranya
BML Pécs, 1990
Füzes Miklós Az ismeretlen Batthyány I–III.
Batthyány Kázmér emlékiratának sorsa
[A Blackwell által összeállított jellemrajzok]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 135–144., 1982. 153–172., 1983. 147–193.
Füzes Miklós Baranya és Verőcze megye, Pécs és Eszék 1848/49-ben
Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv. 10. köt.
Eszék 1988 HMSZ 176-203.
Füzes Miklós Baranya megye népességének és nemzetiségi megoszlásának változása 1945-ben
Honismeret 1981 4. sz. 26-29.
Füzes Miklós Baranyai amatőrfotós a II. világháborúban: Lingl János
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 217–229., 57 kép.
Füzes Miklós Forgószél
Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 1944-1948
BML
Pécs, 1990
Füzes Miklós Ideológiai és politikai megnyilvánulások a nemzetiségi népiskolák szervezésében Baranyában a két világháború között
Baranyai Művelődés 1981 1. sz. 121-126.
Füzes Miklós Modern rabszolgaság
Magyar állampolgárok a Szovjetúnió Munkatáboraiban 1945-1949
Formatív Kft Budapest, 1990
Füzes Miklós Nemzetiségi oktatás Délkelet-Dunántúlon 1945-1949
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Füzes Miklós Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1945-1950 illetve
Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában 1923-1938
Baranya
BML Pécs, 2001 ill. 2002
Füzi János Megjegyzések gróf Károlyi Gyula reakciós birtokpolitikai tevékenységéhez a harmincas években
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Füzi János Néhány észrevétel a baranyai nemzetiségi községek szegényparaszti népességének statisztikai vizsgálata kapcsán 1920-1944
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Gábor Olivér A dunai lovasisten három újabb emléke Baranya megyéből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Évkönyve 44-45
Pécs, 1999-2000
Gábriel András A baranyai Hegyhát
(A Mecsek és a Kapos közti terület tájneveiről.)
Földrajzi értesítő 22. 1973
Galambos Ferenc Winkler Mihály a közjó előmozdítója a XVIII. században
Baranyai Helytörténetírás 1989
BML Évkönyve Pécs, 1989
(Magyarszék, Gödre, Szakadát és Bonyhád kortörténeti vonatkozásaival!)
Galambos, Ferenc Glaube und Kirche in der Schwabischen Türkei des 18. Jahrhunderts
Studia Hungarica 34.
München, 1987
Gallus Sándor A Magyar Történeti Múzeum raktárának baranyamegyei leletei
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1941. 25–29.
Gebhardt Antal A dömörkapui karszt (Mecsek-hegység) Mollusca- (csiga) faunájának környezeti és társulástani vizsgálata
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 5–33., I–II. t.
Gebhardt Antal A Mecsek hegység állatvilága. I–II.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 7–27., 1966. 7–15.
Gebhardt Antal A Mecsek hegység állatvilágának térbeli elterjedése élőhelyek szerint
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 7–14.
Gebhardt Antal A Mecsek hegység barlangjainak biológiai vizsgálata
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 5–32., 7 kép.
Gebhardt Antal A Mecsek hegység forrásainak faunisztikus és biológiai vizsgálata
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 7–38.
Gebhardt Antal A Mecsek-hegység déli síkjának Mollusca-faunája
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. 5–32.
Gebhardt Antal A Mecsek-hegység és a Harsányi hegy jégkori Mollusca-faunája
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1958. 5–30., 1 mell.
Gebhardt Antal A Mecsek-hegység és környékének dipterafaunája
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 5–38.
Gebhardt Antal Faunisztikai és ökológiai vizsgálatok a Misina- és Tubestetőn
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 7–30.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum