Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Varga János Mai puszták népe
Pannónia Könyvek
Pécs, 1991
Varga Jenő A megye iparszerkezetének alakulása különös tekintettel a '70-es évektől napjainkig tartó időszakra
Változó Baranya
Pécs, 1985
Vargha Károly A délkeleti Zselic. Tájföldrajzi, településtörténeti és magyar-német összehasonlító népzenekutatási adatok.
Kaposvár, 1941. (Csurgói könyvtár 17.)
Vargha Károly A honismereti mozgalom Baranya megyében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1970
Vargha Károly Baranya és Pécs monográfiájának és községeinek új lexikonjának tervéről
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Vargha Károly szerk. Szigetvár és járása 30 éve (1945-1975)
Szigetvár, 1975
Varjú E. Jegyzetek a pécsi egyházmegyei könyvtárból
Magyar Könyvszemle 1907
Várkonyi Nándor Pécs és Baranya a szépirodalomban
Életrajzi és tartalmi utalásokkal
Közl. A pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárából, 6.-7. sz.
1933
Várnagy Antal Magyar keresztények a török alatt
Vigilia 41. 1976. 8.
Várnagy Péterné (közread.) Okleveles források a XIII-XV. századból
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1976
Várnai F. Daloló Baranya: a dalosmozgalom 100 éve
Pécs, 1971
Váróczi Zsuzsanna, F. Csángók és székelyek
Művelődési Tájékoztató, 1963 április.
Várszegi Alajos Vándorló falvak nyomában
Baranyai Művelődés, 1968 március
Egyházbér, Magyarhertelend, Barátur
Vass Anna Adatok a coprophil gombák ismeretéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 19–22., 7 kép.
Vass Anna Adatok a Villányi-hegység mikroszkópikus gombáinak ismeretéhez I.
[A folytatás az Évkönyvben nem jelent meg.]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 25–30., 1 kép.
Vass Anna Cönológiai és ökológiai adatok a Mecsek hegység makroszkópikus gombáinak ismeretéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 14–22.
Vass Anna Mikroszkópikus gombák Dél-Baranyából I.
[A folytatás az Évkönyvben nem jelent meg]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 69–73.
Vass Anna Újabb adatok a Mecsek hegység mikroszkópikus gombaflórájához I–XII.
[A IX–XII. rész angolul!]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1958. 49–52., III. t., 1961. 51–57. I–III. t., 1962. 67–72., I–II. t., 1969–1970. 7–12., 1 kép.,
1972–1973. 7–14., 1 kép., 1974. 31–35., 1975–1976. 17–23., 1 kép., 1980. 21–30., III t., 1981. 7–12., 1982. 7–14., 1 kép.,
1983. 7–13., 1 kép., 1984. 17–22., 1 kép.
Vass Anna – Tóth Sándor Mikroszkópikus gombák a Mecsek hegységből. I–IV
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957. 155–162., 1959. 45–54., VII–VIII. t., 1963. 81–89., I–III. t., 1964. 57–61.
Vass Előd Válogatott dokumentumok a török megszállás történetéhez
Kézirat, 1976
BML Kézirattár
Velics-Kammerer Magyarországi török kincstári defterek I.-II.
Budapest, 1890
Veress D. Csaba A Dunántúl hadi krónikája 1944-1945
Budapest, 1984
Veress D. Csaba Várak Baranyában
Budapest, 1992
Veress Éva, H. Területi statisztikai vizsgálati kérdések a Dunántúlon
A Dunántúl településtörténete. II/1.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976. aug. 24-25.) Szerk.: Mérey Klára, T.
Pécs, 1977.
Vigyázó János A Mecsek turistatérképe
1926
Virágh Rózsa Magyar helységnevek eredete
Föld és Ember, 10. 1930.
Virt István Halottas szokások és hiedelmek a Baranya megyében élő moldvai csángóknál
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 227–238., 8 ábra.
Vizer Endre Baranya vármegye földrajza
VII. kiadás
Pécs, 1906
Vonyó József A Független Kisgazdapárt társadalmi bázisa és hatalmi pozíciói Baranyában a felszabadulástól 1945 novemberéig
Változó Baranya. Szerk.: Antal Gy.-Sándor László
Tanulmányok a megy e történetéből 1945-1985
Pécs, 1985
Vonyó József A Nemzeti Egység Pártjának társadalmi bázisa Baranya megyében (1933-1936)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Vonyó József A választói mentalitás változása Baranya megyében az 1931, 1935 és 1939. évi képviselőválasztások során
Papp Norbet - Tóth József szerk.: Első magyar politikai földrajzi konferencia. Változó világ, átalakuló politikai földrajz
Pécs, 1999
Vonyó József Dokumentumok a Nemzeti Egység Pártja Baranya megyei megszervezéséhez és működéséhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Vonyó József Ideológiai elemek a NEP Országos Központjának kiadványaiban
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1987/8
Vonyó József Politikai küzdelmek Baranya megyében és a NEP a Gömbös-kormány idején
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Vörös Mihály A' legszükségesebb szabályoknak és ismeretéknek jegyzéke bévezetésül 's utmutatásul a' pécsi papnövendék urodalmi főkormányzóknak
(Az uradalmi birtoktestek leírása falvanként)
Pécs, 1845 (Kézirat a PPL-ben.)
Vörös Vince Az aranykalászos gazdamozgalom Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1989
Vuics Tibor Új községek és városok kapcsolata Baranya megyében
A Dunántúl településtörténete 8. kötet
Pécs, 1990
Wéber György Baranyai molnárok és malomtulajdonosok a XVII. század közepétől a XX. század közepéig
Kézirat, 2005
Hozzáférhető a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesület könyvtárában
Weidlein János Dűlőnév és telepítéstörténet
Magyar Nyelv, 32. 1936.
Weidlein János Elpusztult falvak Tolnában és Baranyában
Századok, 68/1934.
Wilhelm Ferenc A dél-baranyai utak kialakulása és fejlődése
Történetek Siklósról Szerk.: Perics Péter, Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör, Siklós, 1992
Wonke Rezső rendező operatőr - Csáky Zoltán szerk. Vannak vidékek
Magyar tájak - Drávaszög
Színes magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 51 perc, 2005
Wonke Rezső rendező operatőr - Csáky Zoltán szerk. Vannak vidékek
Pécs, a Mecsek és a Dráva-menti Ormányság
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 56 perc, 2009
Az aktuális rész ismertetője: Pécs városa 2010-ben a Európa kulturális hagyatékának kiemelt képviselője egy éven át. A 2000 éves város dombjai láttak már keltát, római veteránt, ó-keresztény misét majd hunt, avart és magyart, oszmán hadakat, délszláv és német telepest... Mindenki élvezte és ma is élvezi a mediterrán szellőktől simogatott mecsekalji város befogadó szelídségét, bőkezű vendégszeretetét, tárgyi és szellemi gazdagságának kitárulkozását. Adjuk át most újra mi is magunkat a felfedezés és szemlélődés élményének Baranya központjában és a vonzáskörébe tartozó vidéken... Éppen száz éve annak, hogy jóval Kiss Géza, Kodolányi, Fülep Lajos és mások előtt Buday Dezső megkongatta a vészharangot az egykézve haldokló Ormányság ügyében. Kiss Géza sellyei lelkész viszont módszeres kutatásba is fogott és néhány évtized alatt elkészítette a vidék szociológiai és néprajzi feltárását. Rá emlékezik a sellyei Ormánsági Múzeum gazdag tárgyi kincseivel.
Zalai-Gaál István A lengyeli kultúra kronológiai problémái a Dél-Dunántúlon
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 79–91.
Zdeněk, Laštůvka Die Glasflügler Ungarns
Faunistic und Bionomie (Lepidoptera, Sesiidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 39–46.
Zeleni Ferenc Köztársasági mozgalom Baranyában
A Dunántúl településtörténete 1900-1944 5. kötet
Veszprém, 1982
Zentai János Adatok Ormánság néprajzi határának megállapításához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 77–128., II t.
Zentai János Baranya magyar főkötői
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 233–258., 58 kép.
Zentai János Egy letűnt életforma utolsó képviselője az Ormánságban
A kólészó
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 181–203., 31 kép.
Zentai János Hevesi dinnyések Ormánságban
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 193–204., 28 kép.
Zentai János Két adat Ormánság népének régi életéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 185–200., 13 kép.
Zentai János Ormánság nyugati határa és belső tagolódása
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 199–206., 5 térk.
Zentai János Ormánsági fejfák
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 277–295., 24 kép, IV t.
Zentai Tünde A dél-dunántúli parasztházak tetőszerkezete
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 209–225.
Zentai Tünde A hiedelemmonda tartalmi és formai szerveződése
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 145–154.
Zentai Tünde A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése az Ormánságban
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 297–308
Zentai Tünde A lakóház alaprajzi fejlődése a Dél-Dunántúlon
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1990. 163–188., 20 ábra.
Zentai Tünde A monda és a néphit összefüggésének törvényszerűségei
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 229–241.
Zentai Tünde A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 207–216.
Zentai Tünde Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 223–237.
Zentai Tünde Ormánsági hiedelmek
Folklór Archívum 15. Szerk.: Hoppál Mihály
Budapest, 1983
Zentai Tünde Ormánsági rokkaszögek
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 205–210., 8 kép.
Zsolt Zsigmond Egy baranyai járás magyarsága
Sorsunk, 3. 1943.
Pécsváradi járás
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum