Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Barta F. A magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálata
Góczán F.-Benkő J. (szerk.): A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai
Akadémiai Kiadó
Budapest, 1971
Batári Ferenc A Baranya Megyei Múzeumok keleti szőnyegei
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 263–299., 32 kép.
Bayer Márton Egy tekéntet Baranyára
Tudományos Gyűjtemény 3-36
1822
Bede Sándor és mtsai Kastélyok Baranyában
Magyar ismeretterjesztő film, 48 perc
2004(Duna Televízió, 2005.okt.26. szerda, 1435)
Rövid áttekintés a baranyai kastélyépítészetről, többek között a püspökszentlászlói, a mecseknádasdi, a bükkösdi, a mohácsi és a sellyei kastélyépületek sorsán keresztül.
Bédi Imre A baranyai háromszög, a Bácska és a Bánát
Kisebbségi Körlevél, 5. 1941
Bédi Imre Bitter Illés
Baranyai történeti arcképcsarnok
CD-ROM
Begovácz R.-Sarosácz Gy.-Simor-Ferencné-Wild K. Baranyai konyha
Pécs, 1992
Békés István Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat (BMÁÉV) megalakulásának előzményei, története és távlatai
Pécs, 1971
Bél Mátyás De situ natura etc. Comitatus Baranya
Év nélkül, kézirat a pécsi Egyetemi Könyvtárban.
Béli Gábor A vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranyában a török kiűzése után (1693-1703)
Baranyai Helytörténetírás 1987/1988
Pécs, 1988
Bellér Béla A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban
Baranyai Művelődés 1973 4. sz. 11-24.
Benda Kálmán Unitáriusok a hódoltságkori Dél-Baranyában
Baranya 1-2. sz.
Pécs, 1991
Bendefy László Somogy és Baranya megye térképe 1740 tájáról
Geodézia és Kartográfia. 27. 1975.
A bécsi Hofkammerarchiv térképgyűjteményének A 62 jelzetű térképe
Benkő Péter A baranyai Zselic parasztságának politikai orientációja 1918. és 1922. között
Zselici dolgozatok III.
Pécs,1976
Berény Gergely Proloquium 1711-1716
Berze Nagy János, dr. Baranyai magyar néphagyományok I-III.
Pécs, 1940
Bezerédi Győző A pecsét szerepe a jobbágyfalu közigazgatásában Baranya megyében
Levéltári Közlemények 44-45. évfolyam 77-78. p.
Akadémiai Kiadó Budapest, 1974
Bezerédi Győző Adatok a töröktől visszafoglalt Baranya történetének első évtizedeiből
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1977
Bezerédi Győző Agrárvonatkozású ábrázolások Baranya megye községeinek pecsétjein
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1980
Bezerédy Győző A községi pecsétek művelődéstörténeti vonatkozásai
A Dunántúl településtörténete. II/2.köt. A pécsi településtörténeti konferencia anyaga. (1976.aug. 24-25.)
Szerk.: Mérey Klára, T.. Pécs, 1977
Bezerédy Győző Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez
Baranyai Művelődés 1973/4 138-142 p.
Bezerédy Győző Baranya és Pécs felszabadulása a legújabb kutatások tükrében
Antal Gy.-Sándor László (szerk.): Változó Baranya Tanulmányok a megye történetéből 1945-1985
Pécs, 1985
Bezerédy Győző Baranya községeinek pecsétkatasztere
(I. rész A–CS), (II. rész D–KÁ), (III. rész Kátoly–Márok), (IV. rész Márok–Ózd), (V. rész Palé–R), (VI. rész Sásd–Szentlőrinc), (VII. rész Szemtmárton–Zsibrik)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 195–230., I–XX. t., 1979. 147–167., XXI–XXXII. t., 1980. 145–165., XXXIII–XLVI. t., 1981. 123–134., XLVII–LI. t.,
1982. 145–152., LII–LV. t., 1983. 133–145., LVI–LXI. t., 1985–1986. 251–269., LXII–LXXI. t.
Bezerédy Győző Baranya megye községeinek feudális-kori pecsétei
Baranyai Helytörténetírás, 1972
Bezerédy Győző Baranya megye lakossága a török alóli felszabadulás idején
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 103–112.
Bezerédy Győző Baranya megye településeinek pecsétjei a feudális korban. I–III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1988. 93–104., 1989. 147–158., 1990. 113–129., 11 ábra.
Bezerédy Győző Dokumentumok
[házassági szerződés, zongoragyártás, Májer Móric botanikus levele]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1987. 125–127.
Bezerédy Győző Egy magyar és egy német szőlőbirtokos vagyona a hagyatéki leltárok alapján 1818-ból ill. 1851-ből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 289.
Bezerédy Győző Újabb adatok a 16. századi Baranyáról
Baranyai Művelődés, 1976. 2.
Bezerédy Győző szerk. Baranya megye testnevelés-és sporttörténete I-II.
Pécs, 1987
Blazovich László Egy baranyai főúr a 14. század első felében
Népek együttélése Dél-Pannóniában
Pannónia Könyvek
Pécs, 2003
Boda Miklós A sevillai kódexek és a Janus Pannonius-szöveghagyomány kérdőjelei
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Boda Miklósné Válogatott bibliográfia Baranya település- és nemzetiségtörténetéhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1978
Bóday Ferenc Baranya vármegye topographiai és historiai leírása
Tudományos Gyűjtemény 1820. XII. kötet 31-69.
1820
Bodgál Ferenc Borsodi adatok az aradi vértanúk nótájához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 231–232.
Bodonyi Nándor Ormányság
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Bognár András A baranyai lakosság etnikai összetételének változása
Fejezetek a horvátországi magyarok történetébôl
Bökönyi Sándor A lengyeli kultúra gerinces faunája. I–III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 85–133., VII–XII. t., 1961. 91–104., 1962. 73–101.
Bona Gábor Az 1848-as honvédsereg Baranya megyei származású tisztjei
Baranya (Emlékszám 1848-49)
Pécs, 1999
Boreczky Beatrix, V. Márévár története a XIV-XV. században
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1970
Boros István A baranyai faunakutatás rövid története és annak eddigi eredményei
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 91–104.
Boros László 17. századi osztrák szobrász vázlatok Baranyában
Baranyai Helytörténetírás 1983-84
BML Évkönyve Pécs, 1984
Borsy Károly Klimó György
Vigilia, 1977. július
Bosnyák Sándor A moldvai csángók mondáiból
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 169–183., 2 kép.
Bosnyák Sándor Baranyai betyármondák
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975-1976
Bosnyák Sándor Baranyai betyármondák
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1975–1976. 197–201., 2 kép.
Botlik József Végveszélyben a Dráva-szögi magyarság
Erdélyi Magyarság, Budapest (1992), 12. szám.
Bozóky Margit Az emberi élet sorsfordulóinak szokásai és hiedelmei három Koppány-menti községben
Szekszárd, 1989
Brüsztle, Josephus Recensio totius universi cleri dioecesis Quinque-ecclesiensis I-IV.
Quinque-Ecclesiis, 1874-1880
Buday Dezső dr. Az egyke Baranya vármegyében
Budapest, 1909
Burger Alice - Bándi Gábor - Fülep Ferenc - Kiss Atilla Baranya története az őskortól az Árpád-korig
A Pécs Janus Pannonius Múzeum állandó régészeti kiállításának vezetője
Janus Pannonius Múzeum
Pécs, 1975
Buzás Gergely A Jakab-hegyi pálos kolostor
Várak, kastélyok, templomok (Történelmi és örökségturisztikai folyóirat)
2007/4
Csajághy Károly Klimó György pécsi püspök élete
Munkálatai a 'pesti növendék papság' magyar iskolájának.
Budán, 1838
Csalog József A nagyszentmiklósi kincs arany korsóinak cserépből készült változatai
Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítő 1939–1940. 52–54., V. t.
Csalog Zsolt A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt
Kell-e politikai emigráció?
Párizs 1985 93-137. (Magyar Füzetek 14-15.)
Csalog Zsolt Cigányfalu Baranyában
Jegyzetek a cigányság helyzetéről
Kritika 1979 10. sz. 13-16.
Csalog, Zsolt –Mándoki László Phenomena of the Fhasion in the Hungarian Rural Christian Naming
(Ethnolinguistical Study)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 321–328., 8 ábra.
Csalogovits József Őskori földvár a Jakab-hegyen
Dunántúl 1932. július 17.
Csánki Dezső Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában
II. kötet 451. old.: Baranya vármegye
Budapest, 1894
Csapodi Vera A mediterrán elemek a magyar flórában
Bölcsész doktori értekezés
Szeged, 1932
Császár G. szerk. Pécs-Baranyai címtár 1942
Pécs, 1942
Cseh István Társadalomnéprajzi vizsgálatok a szlavóniai magyarok körében
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978. 285–300., 9 ábra.
Csekey István Baranya és Pécs bibliográfiája
Budapest, 1966
Cseresnyés Ferenc A baranyai agrárnépesség bekapcsolódása a politikai küzdelembe
Változó Baranya
Pécs, 1985
Cseresnyés Ferenc A földigényló bizottságok működése Baranya és Bács-Bodrog vármegyék németek által lakott községeiben
Történelmi tanulmányok Dél-Pannóniából I.-II.
Pécs, 1988
Cseresnyés Ferenc A közmunka szabályozásának főbb állomásai Baranyában a 19. sz. második felében
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Cseresnyés Ferenc A szlovákiai magyarokat fogadó szervek telepítési tevékenysége Baranyában (1947-1948)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Cseresnyés Ferenc Az 1947-48. évi baranyai telepítések néhány dokumentuma
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1985/6
Cseresznyés Ferenc Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. - 1948. dec.)
Baranyai Művelődés 1984 2-3. sz. 150-152.
Csuka János A délvidéki magyarság története 1918-1941
Budapest, Püski Kiadó 1995
Dankó Imre A déldunántúli-baranyai hajdúság
Művelődési Tájékoztató, 1959 december
Dankó Imre A Délvidék és a hajdúság
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 179–190.
Dankó Imre A termelőszövetkezetek néprajzának kutatása
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 65–75.
Dankó Imre A tormási falumúzeum
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 335–340., 4 kép.
Dankó Imre Az 1906. évi baranyai aratósztrájk
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 197–206.
Dávid Géza A Dél-Dunántúl közigazgatása a török korban
Vándor L. (szerk.): Zalai Múzeum 4.
Nagykanizsa, 1992
Dávid Zoltán A családok nagysága és összetétele a veszprémi püspökség területén 1747/48
KSH Budapest, 1973
Dávid Zoltán Az 1715/20. évi összeírás
A történeti statisztika forrásai Szerk.: Kovacsics József
Budapest, 1957
Dávid Zoltán Falupusztulás - a XVII. századvégi összeírások
Statisztikai Szemle 1995/5
Dávid Zoltán Megyei népességi adatok 1598-1786
Tört. Stat. Évkönyv 1961-1962
Budapest, 1962
Dénes Andrea A Mecsek és a Villányi-hegység karsztbokorerdői
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 5–31., 13 ábra, 5 táblázat, 6 t.
Dénes Andrea – Kevey Balázs – Ortmann-né Ajkai Adrienne – Pálfai László A Dráva-sík védelmet érdemlő területei
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1996–1997. 5–12., 1 ábra.
Dénes Andrea –Ajkai Adrienne, Ortmann-né A Dráva baranyai holtágai
Általános és botanikai jellemzés, természetvédelmi kérdések
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 5–26., 6 ábra.
Diószegi Vilmos A bukovinai székely boszorkány kapcsolata az állatokkal
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957. 57–69.
Dobos Gyula Emelt fővel…
Élet- és pályakép Perczel Miklósról
Baranyai Történetírás Pécs, 1992/3
Dóka Klára Adalékok a baranyai vízimalmok történetéhez 1863-1950
Hidrológiai Közlöny 1992/1
Dóka Klára Egyházi nagybirtok a Hegyháton
A pécsi képtalan uradalma a felmérések tükrében 1720-1893
Baranya 7-8. sz. 1994-1995
Pécs, 1995
Dombay János Árpád-kori temetők Baranyában I–II.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960. 135–158., 2 mell., XIII–XXIX. t., 1961. 69–84., 2 mell., 7 kép, I–XV. t.
Dombay János Későrómai temetők Baranyában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957. 181–330., I–XL. t.
Draveczky Balázs A bogátpusztai függeszthető edény
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 141–142., 3 kép.
Ecsedy István A kelet-magyarországi rézkor fejlődésének fontosabb tényezői
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1981. 73–95., 1 kép.
Ecsedy István Adatok a Somogyvár-Vinkovci kultúra kérdéséhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 185–194., I t.
Edelényi Szabó Dénes Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak területváltozásai
Magyar Statisztikai Szemle 1928/6
Egyed Antal Pécsi püspökmegyének rövid leírása
Tud. Gyűjt. 1824. I.
Együd Árpád Vikár Béla és a somogyi népköltészet gyűjtése
(A folklorista Vikár Béla nyomában)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1980. 287–290.
Engel Pál A Drávántúl középkori topográfiája: a történeti rekonstrukció problémája
Történelmi Szemle 39 (1997. 3-4.sz.)
Engel Pál Szlovákok, románok, rutének
Telepítések Magyarországon Zsigmond korában
Historia 1999/2
Erdődi Gyula Adatok a baranyai tanoncoktatás történetéhez
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Erdődi Gyula Az 1880. évi iparstatisztikai felvételek nemzetiségi vonatkozásai Baranyában
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1981
Erdődi Gyula Az iparoktatás története Baranyában 1872-1900 között
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum