Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Médiatár Partnereink RSS
Kezdőknek Kutatóhely Segédletek Családkönyv Linkek Családtörténet Kutatói kapcsolat
 Bibliográfia 
 Fogalomtár 
 Foglalkozások 
 Genetikai vizsgálat 
 Halálokok 
 Hónapok/napok 
 Katonai szótár 
 Mikrofilm (saját)
 Rövidítések 
 Szakirodalom 
 Szoftverek 
 Szótárak: 
  - Horvát 
  - Latin 
  - Német 
  - Szerb 
  - Szlovák 
  - Egyéb szótárak 
 Hasznos tudnivalók 
 Virtual Library 
 BIBLIOGRÁFIA    A  B  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ó  P  R  S  T  U  V  Z  
 Baranya
Ábrahám Levente – Kovács Tibor A report on the Hungarian alderfly fauna (Megaloptera Sialidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. 49–56.
Ábrahám Levente – Uherkovich Ákos A Zselic nagylepkéi (Lepidoptera) I.
[A folytatás az Évkönyvben nem jelent meg]
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1993. 47–59., 1 ábra.
Ábrahám, Levente On the Neuropteroidea and Mecoptera of Baranya County, Hungary
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1990. 13–18., 1 térk., 1 t.
Acsády Ignácz Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720/21
Magyar Statisztikai Közlemények, Új Folyam XII.
Budapest, 1896
Ágh Timót Középiskolák
Baranya múltja és jelenje I. kötet, szerk.: Várady Ferenc
Ágh Timót Zenei élet
Baranya múltja és jelenje, szerk.: Várady Ferenc
Ágoston G. Muszlim hitélet és művelődés a Dunántúlon a 16-17. században
Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből szerk.: Szita László
Pécs, 1993
Aigl Pál Historia brevis capituli Quinque-ecclesiensis
Pécs, 1838
Aknai Tamás A képző- és építőművészeti szintézis néhány tudománytörténeti problémája I–III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1974. 277–288., 1975–1976. 231–248., 1977. 323–345.
Aknai Tamás A népi építőművészet stílusváltozásainak vizsgálatához
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 289–297., 16 kép.
Ambrus Béla Bankjegyeink bélyegzései, 1918–1920
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1977. 247–271., 1 térk., 9 t.
Andorka Rudolf  Adatok az Ormánság népesedéstörténetéhez
Vajszló és Besence családrekonstrukciós vizsgálatának eredményei
Kézirat, 1973
Andorka Rudolf Születésszabályozás az Ormánságban a 18. század vége óta
Demográfia, 1970., 1-2.sz.
Andrásfalvy Bertalan A Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig
Tanulmányok Tolna megye történetéből VII.
Szerk.: K. Balog J.
Tolna Megyei Tanács Levéltára Szekszárd, 1975
Andrásfalvy Bertalan A Duna menti népesség történetének néhány vonása I.-II.
Baranyai Művelődés 1971 4. sz. 94-96. és 1972 1. sz. 89-91., továbbá 4. sz. 115-117.
Andrásfalvy Bertalan A magyar falu képe és élete a Dél-Dunántúlon a 18. század derekán
Történeti Múzeumi Közlemények 1.sz.
1983
Andrásfalvy Bertalan A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről (Gondolatok népcsoportok, nemzetiségek kapcsolatáról. Szerep, öntudat.)
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1983/4
Andrásfalvy Bertalan A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről
Történeti Múzeumi Közlemények 4.sz.
1983
Andrásfalvy Bertalan A település-szerkezet és a táji munkamegosztás (a baranyai Hegyhát példája)
A Dunántúl településtörténete II/I. köt.
A pécsi településtörténeti konferencia anyaga (1976.aug.24-25.)
Szerk.: Mérey Klára, T.
Pécs, 1977
Andrásfalvy Bertalan Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1983. 241–251.
Andrásfalvy Bertalan Népballadáink szerepéről
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1985–1986. 311–315.
Andrásfalvy Bertalan Népi építkezés a sárközi szőlőhegyekben
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 147–168., 34 kép.
Andrásfalvy Bertalan Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században
Honismeret 6. sz.1989
Andrásfalvy Bertalan Paraszti talajismeret és -használat a bükkösdi termelőszövetkezet területén
Zselici Dolgozatok V. 1981.
Andrássy Antal Noszlopy Gáspár Somogy megyei Kormánybiztos Baranya megyei iratai 1849 május-augusztus
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Andretzky József Adalékok Baranyavármegye történetéhez a törökök kiüzetése utáni időkből
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 7. 1914/2. 57–70.
Andretzky József Baranya vármegye nemesei
Pécs, 1909
Angyal Pál A büntető igazságszolgáltatás múzeuma
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 70.
Angyal Pál Adatok Baranyavármegye társadalmi életéhez a XVIII. század elejéről
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/4. 141–156.
Angyal Pál Az első nemesség-vizsgálat Baranya vármegyében [1725–1732]
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/4. 119–126.
Angyal Pál Az első nemesség-vizsgálat Baranyában
Pécs - Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő, 2.
1909
Angyal Pál Baranya vármegye 1732-1796
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1910-1914-ig 12 folytatásban
Angyal Pál Baranya vármegye 1732-től [1742!] 1743. okt. 29-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1910/3. 80–87.
Angyal Pál Baranya vármegye 1750. julius 17-től 1758. január 31-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/2. 41–49.
Angyal Pál Baranya vármegye 1769. április 26-tól 1777. november 7-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/4. 136–148.
Angyal Pál Baranya vármegye 1777. november 7-től 1782. május 27-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/1–2. 58–64.
Angyal Pál Baranya vármegye 1782. julius 8-tól 1786. végéig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/3. 106–115.
Angyal Pál Baranya vármegye 1791-től 1794. április 25-ig 1–2.
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/4. 151–163., 1914/2. 70–80.
Angyal Pál Baranya vármegye a török hódoltság megszünte után
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/3. 114–120.
Angyal Pál Baranyavármegye 1742. október 29-étől 1750. julius 17-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/1. 13–18.
Angyal Pál Baranyavármegye 1758. január 31-től, 1769. április 26-ig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1911/3. 97–107.
Angyal Pál Baranyavármegye 1787-től 1790. február 25-éig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/2. 71–78.
Angyal Pál Baranyavármegye 1790-ben
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1913/3. 106–117.
Angyal Pál Baranyavármegye 1794. április 25-től 1796. végéig
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1914/4. 119–132.
Angyal Pál Báró Nesselrod Vilmos püspök és főispán kora
Pécs - Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő, 2.
1909
Angyal Pál Küzdelem a nemesi jogokért
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1910/4. 105–112.
Angyal Pál Spanyolok nálunk
Pécs - Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő, 3.
1910
Angyal Pál Spanyolok nálunk
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1910/2. 58–60.
Angyal Pál f.  Erőszakos sírfelbontások
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1908/2. 92. /4. 169–170.
Angyal Pál ism. Andretzky József:: Baranyavármegye nemesei
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/4. 151–152.
Antal Gy.-Sándor László (szerk.) Változó Baranya
Tanulmányok a megye történetéből 1945-1985
Pécs, 1985
Arnhold Nándor Ormánsági népművészet
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1909/2. 75–84., 11 t.
Arnhold Nándor Tojás hímzés
Adalék Baranyamegye népművészetéhez
Pécs-Baranyamegyei Múzeum Értesítő 1912/3. 97–106., VIII t.
Áts Erika Több nyelven egy akarattal. Nemzetiségek a Magyar Népköztársaságban
Budapest, 1976
Aubert Antal Etnikai csoportok a helyi társadalomban
Földrajzi Közlemények 2. sz. 1994
Baán Kálmán (közreadó) Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. évi összeírása 1.-2.
Magyar Családtörténeti Szemle 1936/6-7 és 14-17 valamint 8-9 és 13-18
Babics András A mecseki bányászat pécsi és baranyai levéltárakban található forrásai
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Babics András A pécsvidéki kőszénbányászat története
Budapest,1952, Közokt. K.
Babics András Az észak-mecseki kőszénbányászat története
Budapest,1967, Akad. K.
Babics András Berks M. Péter az első pécsi bányakapitány és a mecseki szénmedence bányászatának kezdete
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1982
Babics András-Molnár István-Szita László szerk. A baranyai-pécsi munkásmozgalom bibliográfiája
I. füzet 1869-1918 Pécs, 1969
II. füzet 1918-1929 Pécs, 1970
III. füzet 1929-1944 Pécs, 1974
IV. füzet 1945-1971 Pécs, 1972 (A kapitalizmus jelzett korára vonatkozó irodalom)
Babics András-Molnár István-Szita László szerk. Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez
I. füzet 1869-1918 Pécs, 1969
II. füzet 1918-1929 Pécs, 1970
III. füzet 1929-1944 Pécs, 1972 (Molnár István szerkesztő nélkül)
Bakács István A török hódoltság korának népessége
Magyarország történeti demográfiája Szerk.: Kovacsics József
Budapest, 1963
Bakos Katalin rendező Egy szelet kenyér
Nők a baranyai szórványszolgálatban
(Református lelkésznők vallomásai)
magyar dokumentumfilm 40 perc
Bakos Katalin rendező Járóföld az Ormánságban
1.rész: A Laki hídon innen… (Magyar Televízió 2 csatorna 2007.január 8. 13 óra 59 perc)
2. rész: Aprófalvak Vajszló körül (Magyar Televízió 2 csatorna 2007.január 9. 9 óra 31 perc)
3. rész: … ameddig a bila ér … (Magyar Televízió 2 csatorna 2007.január 9. 13 óra 58 perc)
A magyar dokumentumfilm-sorozat a tájegység falvait végigjárva mutatja meg a múltat, s a lehetséges jövőt.
Baksay Sándor A Siklós-Villány hegyalja és az Ormánság
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
Budapest, 1896
Baksay Sándor Horváth Ádám életéből
Házi kincstár II.
Pest, 1832
Baksay Sándor Szederindák
Válogatott művek
Budapest, 1982
Bálint Sándor Mohács hitéleti mérlege a pécsi egyházmegyében
Vigilia 41. 1976. 8.
Bálint Zsolt A Kárpát-medence boglárkalepkéinek revíziója (Lepidoptera, Lycaenidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1989. 47–62., 11 kép.
Bálint Zsolt A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus I–II.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1992. 179–216., 37 kép., 1993. 203–217., 32 kotta.
Bálint Zsolt Adalékok a Balkán boglárkalepke-faunájához
(Lepidoptera, Lycaenidae)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1994. 69–77.
Bálint Zsolt Egy xeromontán boglárkalepke a Plebejus pylaon (Fischer von Waldheim, 1832) és rokonsági köre (Lepidoptera, Lycaenidae) I–III.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1990. 33–69., 147 ábra., 1991. 37–48., 148–164. ábra, 2 térk., 1 t., 1992. 45–64.
Balogh Pál A népfajok Magyarországon
Budapest, 1902
Bán Péter A földbirtoklás szerkezete Baranya vármegyében a 18. sz. végén
Baranya III./2., 1990
Bán Péter Az 1956-os forradalom és megtorlásának jellemzői Pécsett és Baranya megyében
(Előzetes összegzés az Igazságügyi Minisztérium felkérésére)
Kézirat Budapest 1994
Bán Péter Baranya vármegye etnikai képének alakulása a Mária Terézia-kori úrbérrendezést követően
Baranyai Történetírás 1992
Bándi Gábor A dunántúli mészbetétes edények népének kelet-magyarországi kapcsolatai
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1968. 63–73., 3 kép, I–VI. t.
Bándi Gábor Adatok a Közép-Dunamedence korai és középső bronzkorának települési kérdéseihez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. 103–109., 7 kép.
Bándi Gábor Adatok a mészbetétes edények népe északdunántúli csoportjának történetéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1967. 25–33., 2 kép.
Bándi Gábor Adatok Baranya megye Árpád-kori településtörténetéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963. 147–158.
Bándi Gábor Adatok Dunántúl korabronzkori történetéhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1964. 65–72.
Bándi Gábor Újabb adatok a bronzkori nyélcsöves csákányok elterjedéséhez
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1972–1973. 61–71., II t.
Bándi Gábor – Kovács Tibor Adatok Dél-Magyarország bronzkorának történetéhez
(A Szeremle-csoport)
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1969–1970. 97–111., 3 kép, 2 térk., I–XVI. t.
Bándi Gábor – Zoffmann Zsuzsanna K. Középső bronzkori hamvasztásos temetők Baranyában
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. 43–56., I–XV. t.
Bándi Gábor-F.Petres Éva-Marak Borbála Baranya megye az őskorban
Baranya magye története az őskortól a honfoglalásig
Baranya Monográfia sorozat
Pécs, 1979
Bándi Gábor-Kovács T. Adatok Dél-Magyarország bronzkorának történetéhez
(A Szeremle-csoport)
In.: Janus Pannónius Múzeum Értesítő 14-15. (1969-1970)
Pécs, 1971
Bándi Gábor-Zoffmann Zs. Középső bronzkori hamvasztásos temetők Baranyában
In.: Janus Pannónius Múzeum Értesítő 1966
Pécs, 1966
Bándi, Gábor Untersuchung der Bestattungsbränche bei bronzezeitlichen Brandgräberfeldern
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1971. 59–67., 11 kép.
Bándi, Gábor Ursprung und innere Chronologie der Kultur der inkrustierten Keramik in Westungarn
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965. 61–74.
Banna Lajosné Pécsi Mihály visszaemlékezése: A kommunista párt megalakulása, a Tanácsköztársaság hónapjai és a fehér terror Baranya meg nem szállt részén
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1968
Banó István Baranyai népmesék
Budapest, 1941
Banó István Este, Éjfél, Hajnal
Baranyai népmesék
Budapest, 1988
Baranya Margit A baranyai mezőgazdaság helyzete a felszabadulástól a földosztásig
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1969
Baranya Margit és mtsai Baranyai Okmánytár 1848-1849
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1973
Baranyai Aurél  Baranya megye gyógyszerészeti emlékeiből
Baranyai Helytörténetírás Pécs, 1972
Baranyai Júlia Vízbe vesző nyomokon
Fejezetek a Drávaszög történetéből
Fórum, Újvidék, 1976
Baranyay Tivadar A rácok elterjedése és településformái Baranyában
Pécs, 1940
Barcsa Gábor A magyar-jugoszláv határ megállapítása és kitűzése
Budapest, 1998
Barkóczi L.-Bóna I.-Mócsy A. Pannónia története
Budapest, 1963
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  lap 
 
    

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1025 Budapest Cseppkő utca 33     koordinator@macse.hu 
Gyorskereső  -  Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum