Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Az egyesület megszűnése:

8.1.1. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

8.1.2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik:

  • ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
  • ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

8.1.3. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén: Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt ‒ a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül ‒ az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

8.2.Nyilvánosság, iratbetekintés, ellenőrzés:

8.2.1. Az egyesület a működésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a honlapján () történő megjelentetéssel biztosítja.

8.2.2. Az egyesület preferálja a tagokkal való kapcsolattartás és az egyes testületi szervek működése során – a környezetkímélő, illetve idő- és költségtakarékos – elektronikus úton történő információcserét. Ennek megfelelően a tagokkal folytatott és a tisztségviselők egymás közötti kommunikációja elsősorban elektronikus úton (e-mail, internet, honlap, elektronikus dokumentumok) történik. Felek az elektronikus dokumentumok útján történő információcserét írásbelinek fogadják el azzal, hogy bármelyik érintett fél kérésére a közlő fél köteles saját közlését papíralapú és szükség esetén: teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan is megerősíteni, és/vagy az elektronikus úton tett közlés kézhezvételét felhívásra köteles papíralapú, hiteles formában elismerni.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. május 13.

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának:

Dr. Kollega Tarsoly István
elnök

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának:

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2017. május 13. napján:

Dr. Balás István
ügyvéd

 

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester