Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

7. Egyesület vagyona, gazdálkodása

7.1. Az egyesület éves költségvetés alapján működik, az éves költségvetést a közgyűlés – az elnökség javaslatára – az éves rendes közgyűlésen fogadja el, és az elnökség gondoskodik annak végrehajtásáról.

7.2. Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi cél megvalósulásával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

7.3. Az egyesület vagyona:

 • bankszámlán kezelt pénz,
 • az egyesület tulajdonát képező számítástechnikai és egyéb műszaki eszközök,
 • az egyesület tagjai vagy támogatói által az egyesület céljaira felajánlott számítástechnikai eszközök, kiadványok.
7.4. Az egyesület bevételei az alábbiak:
 • tagsági díjak, pártolói adományok, támogatások,
 • rendezvények, előadások, egyéb összejövetelek bevételei,
 • természetes – és jogi személyek adományai,
 • pályázatokon elnyert támogatások,
 • egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
7.5. Tagdíj:
A tagdíj-fizetés ideje: A rendes tagok tagdíjat fizetnek minden év február 15. napjáig, az egyesület által fenntartott számlára vagy házi pénztárába. Az újonnan belépő tag tagdíjfizetési kötelezettsége a belépési nyilatkozat aláírását követő harminc napon belül esedékes.

Tagdíj részleges elengedése: Azoknak a tagoknak, akik az adott évben jelentősen járultak hozzá az egyesület céljaihoz (pl. adatgyűjtés – és rendezés, szervezési és honlap-karbantartási munkák) az elnökség költségtérítést fizethet és a tagdíjat annak egytizedéig leszállíthatja.

A tagdíj összegét, illetve a pártolói tagsági hozzájárulás mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg évente, a nemzetközi tagságra is figyelemmel forintban, euróban és dollárban.

2015. június 1. napjától az éves tagdíj összege ötezer Ft vagy húsz EUR vagy harminc USD.

A tagság és a belépni szándékozók mind a tagdíj mindenkori mértékéről, mind a befizetési módról az egyesület honlapján találnak tájékoztatást.

A tagsági jogviszony megszűnése miatt, a már befizetett éves tagdíj nem követelhető vissza.

7.6. Az egyesület költségei:

 • a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 • az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen ráfordítások,
 • a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 • rendezvények szervezése, az előadók díjazása,
 • az egyesületi céllal összefüggő tudományos, szakmai előadások, kutatások és tevékenységek szervezése és támogatása,
 • az egyesület működésének szervezésében jelentős részt vállaló közreműködők díjazása.

7.7. Az egyesület a pénzeszközeit bankszámlán tartja.
Az egyesület gazdálkodása során az egyesület elnöke – akadályoztatása esetén pedig az elnökhelyettes, vagy az elnök által hivatalosan megbízott más elnökségi tag – gyakorolja a kötelezettségvállalási, utalványozási jogát.
Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség határozza meg.

7.8. Az egyesület bevételeiből önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai a tartozásokért a tagi hozzájáruláson felül, saját vagyonukkal nem felelnek.

7.9. Az egyesület pénzbeli, dologi és természetbeni támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást elfogadhat. Ennek elfogadásáról az elnökség dönt.

7.10. Az egyesület az egyesületi célok hatékonyabb megvalósítása, továbbá az adminisztratív illetve pénzügyi feladatok ellátása érdekében vállalkozót, megbízottat, továbbá fő- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat.

7.11. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után a fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

 

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester