Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Képek, videók Partnereink RSS
Elérhetőség Szabályzatok Tisztségviselők Tagjaink Tagnyilvántartó Belépés_Kilépés Közzététel Jogszabályok Tájékoztató
 
Alapszabály 2017-05-14-től hatályos    
1. Egyesület alapadatai
2. Az egyesület céljai, feladatai
3. Tagság
4. Tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
5. Tagsági jogok és kötelezettségek
6. Egyesületi szervek, bizottságok, tisztségek
7. Egyesület vagyona, gazdálkodása
8. Egyéb rendelkezések

5. Tagsági jogok és kötelezettségek

5.1. A rendes és az örökös tag jogai:

 • részt vehet az egyesület közgyűlésén, melyen szavazati joggal rendelkezik,
 • az elnökség meghívása alapján, tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésén,
 • részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,
 • választhat és választható az egyesület tisztségeire,
 • észrevételt, javaslatot tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben,
 • felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az elnökség által felkért témafelelős vagy kijelölt elnökségi tag harminc napon belül válaszol.
 • betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba,
 • indítványt tehet a közgyűlés és elnökség napirendi pontjaira,
 • az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - annak tudomására jutásától számított harminc (30) napon belül - bírósági úton megtámadhatja,
 • a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatják (kivéve, ha jogszabály személyes joggyakorlást ír elő). A tag írásbeli meghatalmazással a közgyűlésen legfeljebb öt távollevő tag képviseletében szavazhat. A jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

     A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

5.2. Rendes tag kötelezettségei:

 • az Alapszabály, valamint a közgyűlés és elnökség által hozott határozatok betartása, és végrehajtása,
 • tagdíj rendszeres, határidőben történő megfizetése,
 • a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
 • az egyesület céljainak, feladatainak elősegítése a tőle elvárható módon,
 • az egyesület jó hírének megóvása.

5.3. Az örökös tag, a pártoló tag, és a tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

Az örökös tagot tagdíjmentesség illeti meg; egyebekben jogai és kötelezettségei a rendes tagéval azonosak.
A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
A tiszteletbeli tagságot az elnökség adományozza. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt a döntéshozatalban, egyebekben szavazati joga nincs, és tisztségviselővé nem választható.
Kötelezettsége kizárólag a pártoló tagoknak van, mely a vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése. A vagyoni hozzájárulás annak befizetésétől számított egy évig jogosítja fel a pártoló tagot a pártoló tagsági jogviszonyra. Az egy év leteltével, automatikusan megszűnik a pártoló tagsági jogviszony, amennyiben újabb vagyoni hozzájárulás megfizetése nem történik.

5.4. Ahol jelen Alapszabály tagot nevez meg, az alatt a rendes és az örökös tagot egyaránt érteni kell.

 

© MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21.     macse.koordinator@gmail.com 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester